Oscur
Oscuro
Fons
Fondo
Utilitzar el meu accent de color de Windows
Usar mi color de énfasis de Windows
Descobert
Descubrimiento
aC
a. C.
Elements: La Taula Periòdica proporciona informació completa i útil sobre els elements químics en un sol lloc.
Elementos: La Tabla Periódica ofrece información completa y útil acerca de cada uno de los elementos químicos, en un solo lugar.
Feu clic en un element per saber més sobre el diagrama de propietats, la història, l'origen del nom, imatges, aplicacions, riscos i capa d'electrons de cada element.
Haga click en un elemento para conocer más acerca de sus propiedades, historia, origen del nombre, imágenes, aplicaciones, riesgos asociados con el elemento y diagrama de electrones.
Taula visualment color agradable codificat
Tabla codificada con colores visualmente agradables
Disseny fluid simple i té un munt de detalls
Diseño fluido simple y con una gran cantidad de detalles
Descripció detallada per cada element
Descripción detallada de cada elemento
Mira la llista de tots els elements en ordre alfabètic
Visualice todos los elementos listados en orden alfabético
Diagrama d'electrons i imatge per cada element
Diagrama de electrones e imagen de cada elemento
Compara les propietats de dos elements
Compare las propiedades de 2 elementos
Cerqueu els elements amb el seu símbol, nombre atòmic o nom
Busque elementos usando su símbolo, número atómico o nombre
Informació detallada sobre isòtops importants
Información detallada sobre los principales isótopos
Enllaços a llocs web informatius per a futurs estudis
Enlaces a sitos web adicionales para mayor información
Funciona sense connexió, no cal connexió a Internet
No requiere conexión a internet, funciona offline
Grup
Grupo
Període
Período
Bloc
Bloque
Imatge
Imagen
Més imatges
Más imágenes
Propietats
Propiedades
Aplicacions
Aplicaciones
Història
Historia
Propietats Generals
Propiedades General
Propietats Físiques
Propiedades Físicas
Propietats Atòmiques
Propiedades Atómicas
Aplicacions principals
Principales Aplicaciones
Enllaços Externs
Enlaces Externos
Aparença
Apariencia
Dreceres
Accesos directos
Més
Más
Lloc web
Sitio web
Amplada de la taula
Ancho de la tabla
Ordena per nombre
Ordenar por número
Ordena per nom
Ordenar por nombre
Ordena per símbol
Ordenar por símbolo
Nom
Nombre
Símbol
Símbolo
Nombre atòmic
Número atómico
Massa atòmica
Masa atómica

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.