Κατηγορία
Categoría
Χρώμα
Color
ραδιενεργο
Radioactivo
Κρυσταλλικό σύστημα
Estructura cristalina
φαση
Estado ordinario
Πυκνότητα
Densidad
Σημείο τήξης
Punto de fusión
Σημείο βρασμού
Punto de ebullición
Ειδική θερμοχωρητικότητα
Calor específico
θερμότητα σύντηξης
Entalpía de fusión
Θερμότητα εξάτμισης
Entalpía de vaporización
Ατομική ακτίνα
Radio atómico
Ομοιοπολική ακτίνα
Radio covalente
Ακτίνα Van der Waals
Radio de Van der Waals
Ηλεκτραρνητικότητα
Electronegatividad
Κλίμακα Pauling
Escala Pauling
Δυνατότητα ιοντισμού
Energía de ionización
Ατομικός Αριθμός
Volumen Atómica
Θερμική αγωγιμότητα
Conductividad térmica
Καταστάσεις οξείδωσης
Estados de oxidación
Θερμοκρασία
Temperatura
Κλίμακα Κελσίου
Grado Celsius
Κλίμακα Φαρενάιτ
Grado Fahrenheit
g/cm<sup>3</sup>
g/cm<sup>3</sup>
J/g·K
J/g·K
kJ/mol
kJ/mol
eV
eV
cm<sup>3</sup>/mol
cm<sup>3</sup>/mol
W/cm·K
W/cm·K
Ηλεκτρική αντίσταση
Resistividad Eléctrica
Μαγνητική σειρα
Disposición Magnética
Μαγνητική Επιδεκτικότητα
Susceptibilidad Magnética
συντελεστης του Young
Módulo de Young
Μέτρο διάτμησης
Módulo de elasticidad transversal
Μαζική μονάδα
Módulo de compresibilidad
Αναλογία Poisson
Coeficiente de Poisson
μοναδες CAS
Número CAS
PubChem CID Number
Número CID PubChem
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
Configuración electrónica
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
Electrones por nivel
Ισότοπα
Isótopos
Σταθερά Ισότοπα
Isótopos estables
ασταθη Ισότοπα
Isótopos inestables
πινακες
Gráficas
Διάγραμμα διαλυτότητας
Gráfica de Solubilidad
Διαλυτός
Soluble
Ελαφρώς Διαλυτό
Ligeramente soluble
Αδιάλυτος
Insoluble
μη διαθεσημο
Indisponible
αντιδράει με νερο
Reacciona con el agua

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.