σκοτεινο
Oscuro
φοντο
Fondo
Χρησιμοποιήστε το χρώμα προφοράς των Windows
Usar mi color de énfasis de Windows
Εκτυπώσιμα
Imprimibles
κατεβαστε
Descargar
ανακαλύψτε
Descubrimiento
π.Χ.
a. C.
Στοιχεία: Ο Περιοδικός Πίνακας παρέχει περιεκτικές και χρήσιμες πληροφορίες για τα χημικά στοιχεία όλα σε ένα μέρος.
Elementos: La Tabla Periódica ofrece información completa y útil acerca de cada uno de los elementos químicos, en un solo lugar.
Κάντε κλικ σε ένα στοιχείο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ιδιότητες, το ιστορικό, την προέλευση του ονόματος, τις εικόνες, τις εφαρμογές, τους κινδύνους και το διάγραμμα κελύφους ηλεκτρονίων κάθε στοιχείου.
Haga click en un elemento para conocer más acerca de sus propiedades, historia, origen del nombre, imágenes, aplicaciones, riesgos asociados con el elemento y diagrama de electrones.
Οπτικά ευχάριστος πινακας με χρωματική κωδικοποίηση
Tabla codificada con colores visualmente agradables
Απλή ρευστή σχεδίαση και έχει πολλές λεπτομέρειες
Diseño fluido simple y con una gran cantidad de detalles
λεπτομερείς περιγραφή για το κάθε στοιχειο
Descripción detallada de cada elemento
δείτε την λίστα των στοιχειών με αλφαβητική σειρά
Visualice todos los elementos listados en orden alfabético
Διάγραμμα και εικόνα κελύφους ηλεκτρονίων για κάθε στοιχείο
Diagrama de electrones e imagen de cada elemento
σύγκρινε τις λειτουργίες αυτων των 2 στοιχείων
Compare las propiedades de 2 elementos
αναζήτησε τα στοιχεία χρησιμοποιώντας το σύμβολο, τον ατομικο αριθμο η το όνομα
Busque elementos usando su símbolo, número atómico o nombre
Λεπτομερείς πληροφορίες για τα κύρια ισότοπα
Información detallada sobre los principales isótopos
Σύνδεσμοι σε ενημερωτικούς ιστότοπους για περαιτέρω μελέτη
Enlaces a sitos web adicionales para mayor información
Λειτουργεί εκτός σύνδεσης, δεν απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο
No requiere conexión a internet, funciona offline
Διαδραστικός περιοδικός πίνακας των χημικών στοιχείων
Tabla periódica interactiva de los elementos químicos
Ιδιότητες, ιστορία, προέλευση ονόματος, γεγονότα, εφαρμογές, ισότοπα, ηλεκτρονική διαμόρφωση, κρυσταλλική δομή, κίνδυνοι και άλλα
Propiedades, historia, origen del nombre, hechos, aplicaciones, isótopos, configuración electrónica, estructura cristalina, peligros y más
Ομάδα
Grupo
Περίοδος
Período
Τομέας
Bloque
αποθηκη
Tienda
εικόνα
Imagen
περισσότερες εικόνες
Más imágenes
Ιδιότητες
Propiedades
εφαρμογές
Aplicaciones
Ιστορία
Historia
Γενικές Ιδιότητες
Propiedades General
φυσικές ιδιότητες
Propiedades Físicas
ατομικές ιδιότητες
Propiedades Atómicas
κυρίες εφαρμογές
Principales Aplicaciones
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Enlaces Externos
εμφάνιση
Apariencia
Συντομεύσεις
Accesos directos
προτασεις
Sugerencias
Περισσότερα
Más
στιλ
Estilo
Τοποθεσία web
Sitio web
Πλάτος πίνακα
Ancho de la tabla
Ταξινόμηση κατά αριθμό
Ordenar por número
ταξινόμηση κατά όνομα
Ordenar por nombre
ταξινόμηση κατά σύμβολο
Ordenar por símbolo
Όνομα
Nombre
Σύμβολο
Símbolo
Ατομικός Αριθμός
Número atómico
Ατομικό βάρος
Masa atómica
αριθμός μάζας
Número Másico

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.