Dark
Oscur
Background
Fons
Use my Windows accent colour
Utilitzar el meu accent de color de Windows
Printables
No translations found
Download
No translations found
Discovered
Descobert
BC
aC
Elements: The Periodic Table provides comprehensive and useful information about the chemical elements all in one place.
Elements: La Taula Periòdica proporciona informació completa i útil sobre els elements químics en un sol lloc.
Click on an element to know more about the properties, history, name origin, images, applications, hazards and electron shell diagram of each element.
Feu clic en un element per saber més sobre el diagrama de propietats, la història, l'origen del nom, imatges, aplicacions, riscos i capa d'electrons de cada element.
Visually pleasing colour coded table
Taula visualment color agradable codificat
Simple fluid design and has lots of details
Disseny fluid simple i té un munt de detalls
Detailed description for each element
Descripció detallada per cada element
View the list of all elements in the alphabetical order
Mira la llista de tots els elements en ordre alfabètic
Electron shell diagram and image for each element
Diagrama d'electrons i imatge per cada element
Compare the properties of 2 elements
Compara les propietats de dos elements
Search for the elements using their symbol, atomic number or name
Cerqueu els elements amb el seu símbol, nombre atòmic o nom
Detailed information on major isotopes
Informació detallada sobre isòtops importants
Links to informative websites for further study
Enllaços a llocs web informatius per a futurs estudis
Works offline, no internet connection required
Funciona sense connexió, no cal connexió a Internet
Interactive periodic table of the chemical elements
No translations found
Properties, history, name origin, facts, applications, isotopes, electronic configuation, crystal structure, hazards and more
No translations found
Group
Grup
Period
Període
Block
Bloc
Store
No translations found
Image
Imatge
More Images
Més imatges
Properties
Propietats
Applications
Aplicacions
History
Història
General Properties
Propietats Generals
Physical Properties
Propietats Físiques
Atomic Properties
Propietats Atòmiques
Main Applications
Aplicacions principals
Important Links
Enllaços Externs
Appearance
Aparença
Shortcuts
Dreceres
Suggestions
No translations found
More
Més
Style
No translations found
Website
Lloc web
Table Width
Amplada de la taula
Sort by number
Ordena per nombre
Sort by name
Ordena per nom
Sort by symbol
Ordena per símbol
Name
Nom
Symbol
Símbol
Atomic Number
Nombre atòmic
Atomic Weight
Massa atòmica
Mass Number
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.