Bakgrund
Nền
Upptäcktes
Đẵ được khám phá
f.Kr.
TCN
Fungerar offline, ingen internetanslutning krävs
Sẵn có, không cần kết nối mạng
Grupp
Nhóm
Period
Chu kỳ
Block
Phân lớp
Bild
Hình ảnh
Fler bilder
Thêm nhiều ảnh
Egenskaper
Các tính chất
Historia
Lịch sử
Generella Egenskaper
Tính Chất Chung
Fysikaliska Egenskaper
Tính Chất Vật Lý
Atomära Egenskaper
Tính Chất Nguyên Tử
Externa länkar
Liên Kết Ngoài
Utseende
Xuất hiện
Mer
Thêm
Webbplats
Trang web
Namn
Tên
Tecken
Ký hiệu
Atomnummer
Số nguyên tử
Atommassa
Nguyên tử khối

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.