ภาษาเปอร์เซีย
Persian
ภาษาโรมาเนีย
Romanian
ภาษาเซอร์เบีย
Serbian
ภาษาสโลวีเนีย
Slovenian
สวีเดน
Swedish
ไทย
Thai
ยูเครน
Ukrainian
ภาษาอุซเบก
Uzbek
ภาษาเวียดนาม
Vietnamese
ภาษาอาฟรีกานส์
Afrikaans
ภาษาไอซ์แลนด์
Icelandic
ภาษาสวาฮีลี
Swahili
ภาษาเอสเปรันโต
Esperanto
ภาษาอาร์มีเนีย
Armenian
ละติน
Latin
เวลส์
Welsh
ทมิฬ
Tamil
เตลูกู
Telugu

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.