โหมดมืด
Dark
พื้นหลัง
Background
ใช้สีของ Windows ของฉัน
Use my Windows accent color
ไฟล์พิมพ์
Printables
ดาวน์โหลด
Download
ค้นพบเมื่อ
Discovered
พ.ศ.
BC
ตารางธาตุนี้ให้ข้อมูลที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีทั้งหมดในที่เดียว!
Elements: The Periodic Table provides comprehensive and useful information about the chemical elements all in one place.
คลิกที่ธาตุเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ ประวัติ วันที่ค้นพบ ชื่อ รูปภาพ ความอันตรายและเปลือกอิเล็กในธาตุต่างๆ
Click on an element to know more about the properties, history, name origin, images, applications, hazards and electron shell diagram of each element.
สีตารางที่ถูกใจ
Visually pleasing color coded table
การออกแบบที่เรียบง่ายและมีรายละเอียดมากมาย
Simple fluid design and has lots of details
คำอธิบายโดยละเอียดสำหรับแต่ละธาตุ
Detailed description for each element
ดูรายชื่อของธาตุโดยใช้ ลำดับตัวอักษร
View the list of all elements in the alphabetical order
แผนภาพเปลือกอิเล็กตรอนและรูปภาพของธาตุ
Electron shell diagram and image for each element
เปรียบเทียบคุณสมบัติของ 2 ธาตุ
Compare the properties of 2 elements
ดูรายชื่อของธาตุโดยใช้ สัญลักษณ์หมาย เลขอะตอมหรือชื่อ
Search for the elements using their symbol, atomic number or name
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับไอโซโทป
Detailed information on major isotopes
ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ข้อมูลเพื่อดูข้อมูลอื่นๆ
Links to informative websites for further study
ทำงานแบบออฟไลน์ (ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)
Works offline, no internet connection required
ตารางธาตุคามิกี้แบบโต้ตอบ
Interactive periodic table of the chemical elements
คุณสมบัติ, ประวัติ, ที่มาของชื่อ, ข้อเท็จจริง, การนำไปใช้, อิสโตป, การกำหนดตำแหน่งอิเล็กตรอน, โครงสร้างผลึก, อันตรายและอื่น ๆ
Properties, history, name origin, facts, applications, isotopes, electronic configuation, crystal structure, hazards and more
หมู่
Group
คาบ
Period
บล็อก
Block
ร้านค้า
Store
ภาพ
Image
ภาพเพิ่มเติม
More Images
คุณสมบัติ
Properties
แอปพลิเคชัน
Applications
ประวัติ
History
คุณสมบัติทั่วไป
General Properties
คุณสมบัติกายภาพ
Physical Properties
คุณสมบัติอะตอม
Atomic Properties
หน้าหลักของแอพ
Main Applications
ลิงค์
Important Links
สิ่งที่ปรากฏ
Appearance
ทางลัด
Shortcuts
ข้อเสนอแนะ
Suggestions
แสดงเพิ่มเติม
More
สไตล์
Style
เว็บไซต์
Website
ตารางแบบกว้าง
Table Width
เรียงตามลำดับเลข
Sort by number
เรียงตามชื่อ
Sort by name
เรียงตามสัญลักษณ์
Sort by symbol
ชื่อ
Name
สัญลักษณ์
Symbol
เลขอะตอม
Atomic Number
มวลอะตอม
Atomic Weight
หมายเลขมวล
Mass Number

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.