Elementlar: Davriy jadval
Elementos: La Tabla Periódica
Davriy jadval
Tabla Periódica
Bosh sahifa
Inicio
Solishtirish
Comparar
Sozlamalar
Ajustes
Roʻyhat
Lista
Tarjima
Traducir
Tarjima
Traducción
Haqida
Acerca de
Umumiy
General
Versiyasi
Versión
Naveen CS tomonidan yaratilgan
Desarrollado por Naveen CS
Mualliflar
Créditos
Izlash
Buscar
Dasturni tarjima qilishga yordam bering
Ayuda a traducir esta aplicación a tu idioma
Til
Idioma
Mavjud tillar
Idiomas compatibles
Tizim tili
Lenguaje del sistema
Tilni oʻzgartirish uchun dasturni qayta ishga tushiring
Por favor re-inicie la aplicación para cambiar de lenguaje
Maxfiylik siyosati
Política de Privacidad
Ushbu dastur foydalanuvchi maʼlumotlarini toʻplamaydi va saqlamaydi
Esta aplicación no recoge ni almacena ningún dato de usuario
Soʻrov boʻyicha elementlar topilmadi
Ningún resultado coincide con tu búsqueda
Natijalar -
Resultados para
element
elemento
elementlar
elementos
Baholash
Calificar
Aloqa
Contáctanos
Imkoniyatlar
Funciones
Dastur sizga yoqdimi?
¿Te gusta esta app?
Yuborish
Enviar
Fikr-mulohaza yuborish
Enviar comentarios
Reklamalarni olib tashlash
Eliminar toda la publicidad
Orqa fonni sozlash
Establecer el fondo
Izotoplar haqida batafsil maʼlumot olish
Ver información detallada sobre los isótopos
Yopish
Cerrar
Yoniq
Activado
Oʻchiq
Desactivado
Mavzu
Tema

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.