Vàng được coi là chất không độc
No translations found
Thủy ngân và hợp chất tạo nên từ thủy ngân có độc tính rất cao
No translations found
Uranium rất độc và có tính phóng xạ cao
No translations found
Nobeli có hại do tính phóng xạ của nó
No translations found
Lawrenci có hại do tính phóng xạ của nó
No translations found
Rutherfordi có hại do tính phóng xạ của nó
No translations found
Dubni có hại do tính phóng xạ của nó
No translations found
Seaborgi có hại do tính phóng xạ của nó
No translations found
Bohri có hại do tính phóng xạ của nó
No translations found
Hassi có hại do tính phóng xạ của nó
No translations found
Meitneri có hại do tính phóng xạ của nó
No translations found
Darmstadti có hại do tính phóng xạ của nó
No translations found
Roentgeni có hại do tính phóng xạ của nó
No translations found
Copernici có hại do tính phóng xạ của nó
No translations found
Nihoni có hại do tính phóng xạ của nó
No translations found
Flerovi có hại do tính phóng xạ của nó
No translations found
Moscovi có hại do tính phóng xạ của nó
No translations found
Livermori có hại do tính phóng xạ của nó
No translations found
Tennessi có hại do tính phóng xạ của nó
No translations found
Oganesson có hại do tính phóng xạ của nó
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.