Dunkel
Tối
Hintergrund
Nền
Benutze meine Windows-Farbauswahl
Sử dụng màu nền Windows
Druckbare Inhalte
In ấn
Download
Tải xuống
Entdeckt
Đẵ được khám phá
v.Chr.
TCN
Elemente: Das Periodensystem enthält fundierte und nützliche Informationen zu allen chemischen Elementen an einem Ort.
Các nguyên tố: ‎Bảng tuần hoàn‎ mang mọi thông tin bao quát và hữu ích về tất cả các nguyên tố về cùng một nơi.
Klicken Sie auf ein Element für weitere Informationen wie Eigenschaften, Geschichte, Namensherkunft, Bilder, Anwendungen, Gefahren und Elektronenkonfiguration.
Nhấn chọn và mỗi nguyên tố để biết thêm thông tin về tính chất, lịch sử, tên gọi ban đầu, hình ảnh, ứng dụng, nguy cơ và biểu đồ phân lớp electron của mỗi nguyên tố.
Einfache farbkodierte Elementtabelle
Hiển thị bảng mã dưới dạng màu sắc trực quan
Ansprechendes Design mit vielen Informationen
Đơn giản thiết kế và hiển thị chi tiết hơn
Detaillierte Beschreibung für jedes Element
Miêu tả chi tiết cho mỗi nguyên tố
Liste der Elemente nach alphabetischer Ordnung
Hiển thị danh sách tất cả các nguyên tố theo thứ tự bảng chữ cái
Elektronenkonfiguration und Bild für jedes Element
Biểu đồ phân lớp electron và hình ảnh cho mỗi nguyên tố
Vergleiche die Eigenschaften von 2 Elementen
So sánh tính chất của 2 nguyên tố
Suchen Sie Elemente nach Elementsymbol, Ordnungszahl oder Name
Tìm kiếm nguyên tố sử dụng kí hiệu, số hiệu nguyên tử hay tên
Detaillierte Informationen zu den Hauptisotopen
Thông tin chi tiết về các đồng vị chính
Links zu informativen, weiterführenden Internetseiten
Liên kết ngoài tới các trang thông tin liên quan cho các nghiên cứu khác
Arbeitet auch offline - es wird keine Internetverbindung benötigt
Sẵn có, không cần kết nối mạng
Interaktives Periodensystem der chemischen Elemente
Bảng tuần hoàn tương tác của các nguyên tố hóa học
Eigenschaften, Geschichte, Namensherkunft, Fakten, Anwendungen, Isotope, Elektronenkonfiguration, Kristallstruktur, Gefahren und mehr
Thuộc tính, lịch sử, nguồn gốc tên, sự kiện, ứng dụng, đồng vị, cấu hình điện tử, cấu trúc tinh thể, mối nguy hiểm và hơn thế nữa
Gruppe
Nhóm
Periode
Chu kỳ
Block
Phân lớp
Handel
Cửa hàng
Bild
Hình ảnh
Weitere Bilder
Thêm nhiều ảnh
Eigenschaften
Các tính chất
Anwendung
Ứng dụng
Geschichte
Lịch sử
Generelle Eigenschaften
Tính Chất Chung
Physikalische Eigenschaften
Tính Chất Vật Lý
Atomeigenschaften
Tính Chất Nguyên Tử
Hauptanwendungen
Tính Chất chính
Wichtige Links
Liên Kết Ngoài
Erscheinungsbild
Xuất hiện
Tastenkürzel
Phím tắt
Vorschläge
Ý kiến
Mehr
Thêm
Darstellung
Phong cách
Website
Trang web
Tischbreite
Chiều rộng bảng
Nach Zahlen sortiert
Xếp theo số thứ tự
Nach Name sortiert
Xếp theo tên
Nach Elementsymbol sortiert
Xếp theo kí hiệu
Name
Tên
Elementsymbol
Ký hiệu
Ordnungszahl
Số nguyên tử
Atommasse
Nguyên tử khối
Massenzahl
Số khối

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.