Éléments: Le Tableau Périodique
Prvky: Periodická tabuľka
Tableau Périodique
Periodická tabuľka
Accueil
Domov
Comparer
Porovnaj
Paramètres
Nastavenia
Liste
Zoznam
Traduire
Preložiť
Traduction
Preklad
A propos
Info
Général
Všeobecné
Version
Verzia
Développé par Naveen CS
Vyvynul Naveen CS
Crédits
Poďakovanie
Recherche
Hľadaj
Aide à traduire ce logiciel dans votre langue
Pomôžte nám preložiť túto aplikáciu do vášho jazyka
Langue
Jazyk
Langues prises en charge
Podporované jazyky
La langue du système
Jazyk systému
Recommencez l'application pour changer la langue
Prosím reštartni aplikáciu za zmenu jazyka
Politique de confidentialité
Ochrana osobných údajov
Cette application ne collecte d’informations sur les utilisateurs
Táto aplikácia nezhromažďuje a neukladá žiadne dáta používateľa
Aucun élément ne correspond à votre recherche
Žiadne prvky zodpovedajúce vášmu vyhľadávaniu
Résultats pour
Výsledky pre výraz
élément
prvok
éléments
prvky
Taux
Ohodnosť
Nous contacter
Kontaktuj nás
Mise à jour
Upgrady
Mise à jour fonctions amélioré
Upgradni aby si mal extra vlastnosti
Fonctionnalités
Funkcie
Vous aimez cette application?
Páči sa ti aplikácia?
Nous aimerions que vous jugez notre application 5 étoiles sur la boutique
Boli by sme radi keby si ohodnotil našu apku 5 hviezdičkami v Obchode
Envoyer
Odoslať
Envoyer des commentaires
Odoslať pripomienky
Veuillez acheter la mise à jour pour obtenir les fonctionnalités ci-dessous
Prosím, zakúpte si upgrade pre viac možností
Supprimer toutes les publicités
Odstrániť všetky reklamy
Définir l'arrière-plan
Nastaviť pozadie
Afficher les informations détaillées sur les isotopes
Pozrieť detailné informácie izotopov
Afficher plus d'images sur chaque élément
Pozrieť viac obrázkov pre každý prvok
Personnaliser l'apparence du tableau périodique
Upraviť vzhľad periodickej tabuľky
Modifier les raccourcis de la page de navigation
Upraviť skratkové znaky pre navígáciu na stranu
* Disponible avec la mise à jour
* Dostupné v novej verzii
Voudriez-vous partager votre expérience ou suggérer comment nous pourrions l'améliorer?
Povedz nám o tvojich skúsenostiach alebo návrhoch na zlepšenie
Fermer
Zavrieť
Actif
Zapnuté
Inactif
Vypnuté
Crédits d'image
Zdroje obrázkov
Notes de version
Poznámky o verzii
Thème
Motív
Clair
Svetlý

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.