Elementos: A Tabela Periódica
Pierwiastków: Układ Okresowy
Tabela Periódica
Układ Okresowy
Início
Główna
Comparar
Porównać
Configurações
Ustawienia
Lista
Lista
Traduzir
Tłumacz
Tradução
Tłumaczenie
Sobre
Informacje
Geral
Ogólne
Versão
Wersja
Desenvolvido por Naveen CS
Opracowany przez Naveen CS
Créditos
Uznania
Pesquisar
Szukaj
Ajude a traduzir esta aplicação para sua língua
Pomóż przetłumaczyć tę aplikację na swój język
Língua
Język
Idiomas suportados
Obsługiwane języki
Linguagem do sistema
Język Systemowy
Por favor, reinicie a aplicação para alterar a linguagem
Proszę uruchomić aplikację ponownie żeby zmienić język
Política de Privacidade
Polityka Prywatności
Este aplicativo não coleta, nem armazena dados de usuário
Ta aplikacja nie zbiera ani nie przechowuje żadnych danych użytkownika
Nenhum elemento bate com sua pesquisa
Brak elementów pasujących do twojego wyszukiwania
Resultados para
Wyniki dla
elemento
pierwiastek
elementos
pierwiastki
Avaliar
Oceń
Contate-nos
Skontaktuj się z Nami
Upgrade
Ulepsz
Upgrade para recursos extras
Ulepsz dla dodatkowych funkcji
Recursos
Funkcje
Aproveitando o app?
Cieszysz się tą aplikacją?
Nós adoraríamos que você avaliasse a nossa aplicação com 5 estrelas na loja
Chcielibyśmy byście ocenili naszą aplikację na 5 gwiazdek
Enviar
Wyślij
Enviar comentário
Prześlij opinię
Por favor, compre a atualização para receber as funcionalidades abaixo
Wykup ulepszenie by zdobyć poniższe funkcje
Remover todos os anúncios
Usuń wszystkie reklamy
Definir o papel de parede
Ustaw tło
Ver informação detalhada em isótopos
Wyświetl szczegółowe informacje o izotopach
Ver mais imagens para cada elemento
Pokaż więcej obrazów dla każdego elementu
Personalizar aparência da tabela periódica
Spersonalizuj wygląd układu okresowego
Modificar os atalhos para a navegação da página
Zmień skróty klawiszowe do nawigacji
* Disponível no upgrade
* Dostępne po ulepszeniu
Conte-nos sobre sua experiência ou sugira como podemos melhorar
Powiedz nam o swoich doświadczeniach lub zasugeruj jak ulepszyć ten program
Fechar
Zamknij
Ligado
Włączone
Desligado
Wyłączone
Créditos de Imagem
Opis Obrazu
Notas de versão
Uwagi o wersji
Tema
Motyw
Claro
Jasny

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.