קטגוריה
தனிம வகை
צבע
நிறம்
רדיואקטיבי
கதிர்ப்பு
מבנה גבישי
படிக அமைப்பு
פאזה
நிலை
צפיפות החומר
அடர்த்தி
נקודת התכה
உருகுநிலை
נקודת רתיחה
கொதிநிலை
קיבול חום סגולי
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
חום היתוך
உருகலின் வெப்ப ஆற்றல்
חום אידוי
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
רדיוס אטומי
அணுவாரை
רדיוס קוולנטי
பங்கீட்டு ஆரை
רדיוס ון דר-ולס
வான்டர் வாலின் ஆரை
אלקטרושליליות
மின்னெதிர்த்தன்மை
אלקטרושליליות
பாலிங் அளவையில்
יינון פוטנציאלי
அயனாக்கல் சக்தி
מסה אטומית
அணுவின் கனவளவு
מוליכות חום
வெப்ப கடத்துத் திறன்
מספר חמצון
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
טמפרטורה
வெப்பநிலை
מעלות צלזיוס
செல்சியசு
מעלות פרנהייט
பாரன்ஃகைட்
g/cm<sup>3</sup>
கி.கி/மீ<sup>3</sup>
J/g·K
No translations found
kJ/mol
கி.யூல்/மோல்
eV
No translations found
cm<sup>3</sup>/mol
No translations found
W/cm·K
No translations found
התנגדות חשמלית
மின்னெதிர்
סדר מגנטי
காந்த வரிசைப்படுத்தல்
רגישות מגנטית
No translations found
מודלים צעירים
No translations found
מודולרית גזירה
No translations found
מודל מפוזר
பரும தகைமை
יחס פואסון
பாய்சான் விகிதம்
מבנה אלקטרוני
எதிர்மின்னி அமைப்பு
איזוטופים
சமதானிகள்
איזוטופים יציבים
நிலையான சமதானிகள்
איזוטופים לא יציבים
நிலையற்ற சமதானிகள்
טבלאות
அட்டவணைகள்
ממס
கரையக்கூடியது
ממס טיפה
சிறிதளவு கரையக்கூடியது
לא ממס
கரைக்க முடியாதது
בלתי ניתן להשגה
பெறமுடியவில்லை
מגיב עם מים
நீருடன் தாக்கமுறும்

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.