Elements: The Periodic Table
Prvky: Periodická tabuľka
Periodic Table
Periodická tabuľka
Home
Domov
Compare
Porovnaj
Settings
Nastavenia
List
Zoznam
Translate
Preložiť
Translation
Preklad
About
Info
General
Všeobecné
Version
Verzia
Developed by Naveen CS
Vyvynul Naveen CS
Credits
Poďakovanie
Search
Hľadaj
Help translate this app to your language
Pomôžte nám preložiť túto aplikáciu do vášho jazyka
Language
Jazyk
Supported Languages
Podporované jazyky
System Language
Jazyk systému
Please restart the app to switch language
Prosím reštartni aplikáciu za zmenu jazyka
Privacy Policy
Ochrana osobných údajov
This app does not collect or store any user data
Táto aplikácia nezhromažďuje a neukladá žiadne dáta používateľa
No elements match your search
Žiadne prvky zodpovedajúce vášmu vyhľadávaniu
Results for
Výsledky pre výraz
element
prvok
elements
prvky
Rate
Ohodnosť
Contact us
Kontaktuj nás
Upgrade
Upgrady
Upgrade for extra features
Upgradni aby si mal extra vlastnosti
Features
Funkcie
Enjoying the app?
Páči sa ti aplikácia?
We'd love you to rate our app 5 stars on the Store
Boli by sme radi keby si ohodnotil našu apku 5 hviezdičkami v Obchode
Send
Odoslať
Send Feedback
Odoslať pripomienky
Please purchase the upgrade to get the below features
Prosím, zakúpte si upgrade pre viac možností
Remove all ads
Odstrániť všetky reklamy
Set the background
Nastaviť pozadie
View detailed information on isotopes
Pozrieť detailné informácie izotopov
View more images for each element
Pozrieť viac obrázkov pre každý prvok
Customize the appearance of the periodic table
Upraviť vzhľad periodickej tabuľky
Modify the shortcut keys for the page navigation
Upraviť skratkové znaky pre navígáciu na stranu
* Available with the upgrade
* Dostupné v novej verzii
Tell us about your experience or suggest how we can make it better
Povedz nám o tvojich skúsenostiach alebo návrhoch na zlepšenie
Close
Zavrieť
On
Zapnuté
Off
Vypnuté
Image Credits
Zdroje obrázkov
Version Notes
Poznámky o verzii
Theme
Motív
Light
Svetlý

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.