Elements: The Periodic Table
Pierwiastków: Układ Okresowy
Periodic Table
Układ Okresowy
Home
Główna
Compare
Porównać
Settings
Ustawienia
List
Lista
Translate
Tłumacz
Translation
Tłumaczenie
About
Informacje
General
Ogólne
Version
Wersja
Developed by Naveen CS
Opracowany przez Naveen CS
Credits
Uznania
Search
Szukaj
Help translate this app to your language
Pomóż przetłumaczyć tę aplikację na swój język
Language
Język
Supported Languages
Obsługiwane języki
System Language
Język Systemowy
Please restart the app to switch language
Proszę uruchomić aplikację ponownie żeby zmienić język
Privacy Policy
Polityka Prywatności
This app does not collect or store any user data
Ta aplikacja nie zbiera ani nie przechowuje żadnych danych użytkownika
No elements match your search
Brak elementów pasujących do twojego wyszukiwania
Results for
Wyniki dla
element
pierwiastek
elements
pierwiastki
Rate
Oceń
Contact us
Skontaktuj się z Nami
Upgrade
Ulepsz
Upgrade for extra features
Ulepsz dla dodatkowych funkcji
Features
Funkcje
Enjoying the app?
Cieszysz się tą aplikacją?
We'd love you to rate our app 5 stars on the Store
Chcielibyśmy byście ocenili naszą aplikację na 5 gwiazdek
Send
Wyślij
Send Feedback
Prześlij opinię
Please purchase the upgrade to get the below features
Wykup ulepszenie by zdobyć poniższe funkcje
Remove all ads
Usuń wszystkie reklamy
Set the background
Ustaw tło
View detailed information on isotopes
Wyświetl szczegółowe informacje o izotopach
View more images for each element
Pokaż więcej obrazów dla każdego elementu
Customize the appearance of the periodic table
Spersonalizuj wygląd układu okresowego
Modify the shortcut keys for the page navigation
Zmień skróty klawiszowe do nawigacji
* Available with the upgrade
* Dostępne po ulepszeniu
Tell us about your experience or suggest how we can make it better
Powiedz nam o swoich doświadczeniach lub zasugeruj jak ulepszyć ten program
Close
Zamknij
On
Włączone
Off
Wyłączone
Image Credits
Opis Obrazu
Version Notes
Uwagi o wersji
Theme
Motyw
Light
Jasny

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.