Dark
Ciemny
Background
Tło
Use my Windows accent color
Użyj koloru akcentowego z Windowsa
Printables
Materiały do wydruku
Download
Pobierz
Discovered
Odkrycie
BC
p.n.e.
Elements: The Periodic Table provides comprehensive and useful information about the chemical elements all in one place.
Układ okresowy pierwiastków zbiera wszechstronne i użyteczne informacje na temat pierwiastków chemicznych w jednym miejscu.
Click on an element to know more about the properties, history, name origin, images, applications, hazards and electron shell diagram of each element.
Kliknij na pierwiastek, by dowiedzieć się więcej na temat jego właściwości, historii, pochodzenia nazwy, wyglądu, zastosowań, niebezpieczeństw i wykresu powłok elektronowych.
Visually pleasing color coded table
Zadowalający wizualnie kolorowy układ
Simple fluid design and has lots of details
Wykres powłok elektronowych i zdjęcie dla każdego z pierwiastków
Detailed description for each element
Porównaj właściwości dwóch pierwiastków
View the list of all elements in the alphabetical order
Szczegółowe informacje o ważnych izotopach
Electron shell diagram and image for each element
Wykres powłok elektronowych i zdjęcie dla każdego z pierwiastków
Compare the properties of 2 elements
Porównaj właściwości dwóch pierwiastków
Search for the elements using their symbol, atomic number or name
Wyszukaj pierwiastki za pomocą ich symbolu, liczby atomowej lub nazwy
Detailed information on major isotopes
Szczegółowe informacje o ważnych izotopach
Links to informative websites for further study
Linki do informacyjnych stron internetowych do dalszej nauki
Works offline, no internet connection required
Działa w trybie offline, połączenie z Internetem nie jest konieczne
Interactive periodic table of the chemical elements
Interaktywny układ okresowy
Properties, history, name origin, facts, applications, isotopes, electronic configuation, crystal structure, hazards and more
Właściwości, historia, pochodzenie nazwy, fakty, zastosowania, izotopy, konfiguracja elektronów, struktura kryształów, zagrożenia i więcej
Group
Grupa
Period
Okres
Block
Blok
Store
Sklep
Image
Obraz
More Images
Więcej obrazów
Properties
Właściwości
Applications
Zastosowania
History
Historia
General Properties
Ogólne właściwości
Physical Properties
Właściwości fizyczne
Atomic Properties
Właściwości atomowe
Main Applications
Główne zastosowania
Important Links
Linki zewnętrzne
Appearance
Wygląd
Shortcuts
Skróty
Suggestions
Propozycje
More
Więcej
Style
Wygląd
Website
Witryna internetowa
Table Width
Szerokość tabeli
Sort by number
Sortuj według numeru
Sort by name
Sortuj według nazwy
Sort by symbol
Sortuj według symbolu
Name
Nazwa
Symbol
Symbol
Atomic Number
Liczba atomowa
Atomic Weight
Masa atomowa
Mass Number
Liczba masowa

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.