دسته
類別
رنگ
顏色
رادیو اکتیو
放射性
ساختار کریستالی
晶體結構
جنس
物態
چگالی
密度
نقطه ذوب
熔點
نقطه جوش
沸點
ظرفیت گرمایی ویژه
比熱容
گرمای همجوشی
熔化熱
گرمای تبخیر
汽化熱
شعاع اتمی
原子半徑
شعاع کووالانسی
共價半徑
شعاع واندروالسی
范德瓦爾斯半徑
الکترونگاتیویته
電負性
درجه پاولینگ
鲍林标度
پتانسیل یونیزاسیون
電離電位
حجم اتمی
原子體積
رسانایی گرما
熱導率
حالات اکسید شدن
氧化態
دما
溫度
سلسیوس
攝氏溫度
فارانهایت
華氏溫度
g/cm<sup>3</sup>
g/cm<sup>3</sup>
J/g·K
J/g·K
kJ/mol
kJ/mol
eV
eV
cm<sup>3</sup>/mol
cm<sup>3</sup>/mol
W/cm·K
W/cm·K
مقاومت ویژه الکتریکی
電阻率
مرتب‌سازی مغناطیسی
磁性排序
پذیرفتاری مغناطیسی
磁化率
مدول یانگ
楊氏模量
مدول برشی
剪切模數
مدول حجمی (تراکمی)
散裝模組
نسبت پواسون
泊松比率
شماره ثبت سی‌ای‌اس
CAS 編號
عدد CID پاب کم(PubChem)
Pubchem CID 編號
ساختار الکترونی
電子排布
الکترون های هر لایه
每個外殼的電子
ایزوتوپ ها
同位素
ایزوتوپ های پایدار
穩定同位素
ایزوتوپ های ناپایدار
不穩定同位素
جدول ها
نمودار انحلال پذیری
溶解度圖
محلول
易於溶解
کم محلول
微量溶解
نامحلول
難以溶解
خارج از دسترس
N/A(不可用)
واکنش می دهد با آب
與水反應

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.