Dark
Tmavý
Background
Pozadie
Use my Windows accent color
Použiť farbu môjho systému Windows
Printables
Vytlačiteľné
Download
Stiahnuť
Discovered
Dátum objavenia
BC
pred Kr.
Elements: The Periodic Table provides comprehensive and useful information about the chemical elements all in one place.
Prvky: Periodická tabuľka poskytuje obsiahle a užitočné informácie o chemických prvkoch, všetko na jednom mieste.
Click on an element to know more about the properties, history, name origin, images, applications, hazards and electron shell diagram of each element.
Kliknite na prvok pre viac informácii ohľadne vlastností, histórie, pôvodu názvu, obrázkov, použití, rizík a diagramu elektrónového obalu pre každý prvok.
Visually pleasing color coded table
Vizuálne príjemná a farebne odlíšená tabuľka
Simple fluid design and has lots of details
Jednoduchá tekutinová štruktúra a má veľa detailov
Detailed description for each element
Detailný popis pre každý prvok
View the list of all elements in the alphabetical order
Pozrieť zoznam všetkých prvkov v abecednom poradí
Electron shell diagram and image for each element
Diagram elektrónového obalu a obrázok každého prvku
Compare the properties of 2 elements
Porovnať vlastnosti 2 prvkov
Search for the elements using their symbol, atomic number or name
Hľadať prvky pomocou značky, protónového čísla alebo názvu
Detailed information on major isotopes
Detailné informácie hlavných izotopov
Links to informative websites for further study
Odkazy na informačné webové stránky pre ďalšie štúdium
Works offline, no internet connection required
Pracuje offline, internetové pripojenie nie je požadované
Interactive periodic table of the chemical elements
Interaktívna periodická tabuľka chemických prvkov
Properties, history, name origin, facts, applications, isotopes, electronic configuation, crystal structure, hazards and more
Vlastnosti, história, pôvod názvu, fakty, aplikácie, izotopy, konfigurácia elektrónov, kryštalická štruktúra, riziká a ďalšie
Group
Skupina
Period
Perióda
Block
Orbitál
Store
Obchod
Image
Obrázok
More Images
Viac obrázkov
Properties
Vlastnosti
Applications
Aplikácie
History
História
General Properties
Hlavné vlastnosti
Physical Properties
Fyzikálne vlastnosti
Atomic Properties
Atómové vlastnosti
Main Applications
Hlavné použitia
Important Links
Dôležité odkazy
Appearance
Vzhľad
Shortcuts
Skratky
Suggestions
Návrhy
More
Viac
Style
Štýl
Website
Webová lokalita
Table Width
Šírka tabuľky
Sort by number
Zoradiť podľa čísla
Sort by name
Zoradiť podľa názvu
Sort by symbol
Zoradiť podľa symbolu
Name
Názov
Symbol
Značka
Atomic Number
Protónové číslo
Atomic Weight
Atómová hmotnosť
Mass Number
Hmotnostné číslo

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.