Kategorija
Տեսակ
Barva
Գույն
Kristalna struktura
Բյուրեղային կառուցվածք
Faza snovi
Փուլ
Gostota
Խտություն
Tališče
Հալման ջերմաստիճան
Vrelišče
Եռման ջերմաստիճան
Toplotna kapaciteta
Հալման տեսակարար ջերմունակություն
Talilna toplota
Միաձուլման ջերմություն
Izparilna toplota
Գոլորշացման ջերմություն
Atomski polmer
Ատոմի շառավիղ
Kovalentni polmer
Կովալենտ շառավիղ
Elektronegativnost
Էլեկտրաբացասականություն
Paulingova lestvica
Պոլինգի սանդղակ
Toplotna prevodnost
Ջերմահաղորդականություն
Oksidacijska stanja
Օքսիդացման աստիճաններ
Temperatura
Ջերմաստիճան
Celzij
Ցելսիուս
Fahrenheit
Ֆարենհայտ
g/cm<sup>3</sup>
գ/մ «սուպ<sup>3</sup>/սուպ»
J/g·K
ջ/գ․կ
kJ/mol
կՋ/մոլ
eV
էՎ
cm<sup>3</sup>/mol
սմ«սուպ»<sup>3</sup>«/սուպ»/մոլ
W/cm·K
Ո/ցմ․կ
Razporeditev elektronov
Էլեկտրոնային կոնֆիգուրացիա
Tabela topnosti
Լուծելիության աղյուսակ
Topen
No translations found
Rahlo topen
No translations found
Netopen
No translations found
Nedostopno
No translations found
Reagira z vodo
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.