Scuro
அடர்த்தியான
Sfondo
பின்புலம்
Usa il mio colore di Windows
எனது வின்டோஸ் நிறத்தை பயன்படுத்தவும்
Stampabili
பதிப்பிக்கக்கூடியவை
Download
தரவிறக்கு
Scoperto
தேடியவை
BC
No translations found
Elements: La Tavola Periodica fornisce informazioni utili ed esaustive sugli elementi chimici, il tutto in un'unica esperienza.
மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை உங்களுக்கு தேவையான இரசாயன மூலகங்கள் பற்றிய தகவல்களை வழங்குகிறது
Fai click su un elemento per conoscere di più riguardo le proprietà, la storia, l'origine del nome, immagini, utilizzi, pericolosità e diagramma elettronico a shell.
மூலகங்கள் மேல் அழுத்துவதன் மூலம் ஒவ்வொரு மூலகத்தினதும் பண்புகள், வரலாறு, பெயரின் உருவாக்கம், படங்கள், ஆபத்துகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு போன்றவற்றை அறிக
Tabella codificata con colori piacevoli alla vista
பார்வைக்கு விருந்தளிக்கும் நிறமூட்டப்பட்ட அட்டவணை
Design semplice, fluido e molto dettagliato
எளிய திரவ வடிவமைப்பு, பல தகவல்கள் கொண்டது
Descrizione dettagliata di ogni elemento
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான விளக்கமான தகவல்கள்
Visualizza la lista di tutti gli elementi in ordine alfabetico
அனைத்து மூலகங்களையும் அரிச்சுவடி முறையில் அட்டவணை வடிவில் காண்க
Diagramma elettronico a shell e immagini per ogni elemento
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான இலத்திரன் நிலையமைப்பு வரைபடம்
Confronta le proprietà di 2 elementi
இரு மூலகங்களுக்குமான பண்புகளை ஒப்பிடுக
Ricerca degli elementi tramite simbolo, numero atomico o nome
மூலகங்களின் குறியீடு, அணுவெண், பெயர் மூலம் மூலகங்களை தேடுக
Informazioni dettagliate sugli isotopi principali
முக்கியமான சமதானிகள் பற்றிய தகவல்கள்
Link a siti esterni per approfondimenti
விளக்கங்களுக்கு தகவல்களை உள்ளடக்கிய வலைத்தளங்களின் வலைத்தள முகவரி
Funziona offline, non necessita di una connessione internet
இன்டர்நெட் இல்லாமல் வேலை செய்யக்கூடியது
Tavola periodica degli elementi interattiva
இரசாயன மூலகங்களை கொண்ட கவர்ச்சிகரமான ஆவர்த்தன அட்டவணை
Proprietà, storia, origine del nome, fatti, applicazioni, isotopi, configurazione elettronica, struttura cristallina, rischi e altro ancora
பண்புகள், வரலாறு, பெயர் உருவாக்கம், தகவல்கள், பயன்பாடுகள், சமதானிகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு, பளிங்குரு, ஆபத்துக்கள் மற்றும் பல
Gruppo
நெடுங்குழு
Periodo
கிடை வரிசை
Blocco
குழு
Negozio
வாங்குதளம்
Immagine
படம்
Altre immagini
மேலதிக படங்கள்
Proprietà
பண்புகள்
Applicazioni
பயன்கள்
Storia
வரலாறு
Proprietà Generali
பொதுப் பண்புகள்
Proprietà Fisiche
இயற்பியற் பண்புகள்
Proprietà Atomiche
அணுப் பண்புகள்
Applicazioni Principali
முக்கிய பயன்கள்
Link Importanti
வெளி இணைப்புகள்
Aspetto
தோற்றம்
Scorciatoie
குறுக்குச்சசாவிகள்
Suggerimenti
கருத்துத் தெரிவிப்பு
Altro
மேலும்
Stile
வடிவமைப்பு
Sito Web
வலைத்தளம்
Ampiezza della Tavola
அட்டவணை அகலம்
Ordina per numero
எண்களின் மூலம் பட்டியல்படுத்து
Ordina per nome
பெயர் மூலம் பட்டியல்படுத்து
Ordina per simbolo
குறியீட்டின் மூலம் பட்டியல்படுத்து
Nome
பெயர்
Simbolo
வேதிக் குறியீடு
Numero Atomico
அணு எண்
Massa Atomica
அணுவின் திணிவு
Numero di massa
திணிஇவெண்

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.