Elements: The Periodic Table
Grunnstoffene: Det Periodiske System
Periodic Table
Periodesystemet
Home
Hjem
Compare
Sammenlign
Settings
Innstillinger
List
Liste
Translate
Oversett
Translation
Oversettelse
About
Om
General
Generelt
Version
Versjon
Developed by Naveen CS
Utviklet av Naveen CS
Credits
Bidragsytere
Search
Søk
Help translate this app to your language
Hjelp til med å oversette appen til ditt språk
Language
Språk
Supported Languages
Språk som støttes
System Language
Systemspråk
Please restart the app to switch language
Vennligst start appen på nytt for å bytte språk
Privacy Policy
Personvernregler
This app does not collect or store any user data
Appen verken samler eller lagrer brukerdata
No elements match your search
Ingen grunnstoffer stemte med søket ditt
Results for
Resultater for
element
grunnstoff
elements
grunnstoffer
Rate
Rangér
Contact us
Kontakt oss
Upgrade
Oppgrader
Upgrade for extra features
Oppgrader for ekstra funksjoner
Features
Funksjoner
Enjoying the app?
Har du glede av appen?
We'd love you to rate our app 5 stars on the Store
Vi vil gjerne at du gir applikasjonen 5 stjerner
Send
Send
Send Feedback
Send tilbakemelding
Please purchase the upgrade to get the below features
Vennligst kjøp oppgraderingen for å få funksjonene nedenfor
Remove all ads
Fjern all reklame
Set the background
Angi bakgrunnen
View detailed information on isotopes
Se detaljert informasjon om isotoper
View more images for each element
Se flere bilder for hvert element
Customize the appearance of the periodic table
Tilpass utseendet til periodesystemet
Modify the shortcut keys for the page navigation
Endre snarveiene for sidenavigasjon
* Available with the upgrade
* Tilgjengelig med oppgraderingen
Tell us about your experience or suggest how we can make it better
Fortell oss om dine erfaringer eller foreslå hvordan vi kan gjøre det enda bedre
Close
Lukk
On
Aktivert
Off
Deaktivert
Image Credits
Bildekreditter
Version Notes
Versjonsmerknader
Theme
Tema
Light
Lys

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.