Dark
Mørk
Background
Bakgrunn
Use my Windows accent color
Bruk Windows-fargen min
Printables
Utskrivbare
Download
Last ned
Discovered
Oppdaget
BC
f.Kr.
Elements: The Periodic Table provides comprehensive and useful information about the chemical elements all in one place.
Grunnstoffer: Det Periodiske System tilbyr omfattende og nyttig informasjon om de kjemiske grunnstoffene på ett sted.
Click on an element to know more about the properties, history, name origin, images, applications, hazards and electron shell diagram of each element.
Klikk på et grunnstoff for å få vite mer om egenskapene, historien, navnets opprinnelse, bilder, applikasjoner, farer og elektronskalldiagrammet til hvert grunnstoff.
Visually pleasing color coded table
Visuelt tilfredsstillende fargekodet tabell
Simple fluid design and has lots of details
Enkelt flytende design og har mye detaljer
Detailed description for each element
Detaljert beskrivelse av hvert grunnstoff
View the list of all elements in the alphabetical order
Se liste av alle grunnstoffene i alfabetisk rekkefølge
Electron shell diagram and image for each element
Elektronskalldiagram og bilde for hvert element
Compare the properties of 2 elements
Sammenlign egenskapene til 2 grunnstoffer
Search for the elements using their symbol, atomic number or name
Søk etter grunnstoffer ved hjelp av symbol, atomnummer eller navn
Detailed information on major isotopes
Detaljert informasjon om de vanligste isotopene
Links to informative websites for further study
Linker til informative nettsider for videre lesing
Works offline, no internet connection required
Fungerer offline, internett er ikke påkrevd
Interactive periodic table of the chemical elements
No translations found
Properties, history, name origin, facts, applications, isotopes, electronic configuation, crystal structure, hazards and more
No translations found
Group
Gruppe
Period
Periode
Block
Blokk
Store
Butikk
Image
Bilde
More Images
Flere bilder
Properties
Egenskaper
Applications
Bruksområder
History
Historie
General Properties
Generelle egenskaper
Physical Properties
Fysikalske egenskaper
Atomic Properties
Atomegenskaper
Main Applications
Hovedbruksområder
Important Links
Viktige lenker
Appearance
Utseende
Shortcuts
Snarveier
Suggestions
Forslag
More
Mer
Style
Utseende
Website
Nettsted
Table Width
Tabellbredde
Sort by number
Sorter etter nummer
Sort by name
Sorter etter navn
Sort by symbol
Sorter etter symbol
Name
Navn
Symbol
Symbol
Atomic Number
Atomnummer
Atomic Weight
Atomvekt
Mass Number
Massetall

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.