Dark
Tmavý
Background
Pozadí
Use my Windows accent color
Použít výchozí barvu v systému Windows
Printables
No translations found
Download
No translations found
Discovered
Objeveno
BC
př. n. l.
Elements: The Periodic Table provides comprehensive and useful information about the chemical elements all in one place.
Prvky: Periodická Tabulka zobrazuje informace o všech prvcích periodické tabulky.
Click on an element to know more about the properties, history, name origin, images, applications, hazards and electron shell diagram of each element.
Klepnutím na prvek se dozvíte více o vlastnostech, historii, původu názvu, obrázcích, aplikacích, nebezpečích a elektronových obalech každého prvku.
Visually pleasing color coded table
Vizuálně uspokojivá barevná tabulka
Simple fluid design and has lots of details
Jednoduchý plynulý design se spoustou detailů
Detailed description for each element
Detalní popis každého prvku
View the list of all elements in the alphabetical order
Zobrazite list všech prvků v abecedním pořadí
Electron shell diagram and image for each element
Schéma elektronového obalu a obrázek pro každý prvek
Compare the properties of 2 elements
Srovnejte vlasnosti 2 prvků
Search for the elements using their symbol, atomic number or name
Hledejte prvek pomocí značky, atomového čísla nebo jména
Detailed information on major isotopes
Detailní informace pro hlavní izotopy
Links to informative websites for further study
Odkazy na informační stránky pro další studii
Works offline, no internet connection required
Funguje offline, není potřeba internetové připojení
Interactive periodic table of the chemical elements
No translations found
Properties, history, name origin, facts, applications, isotopes, electronic configuation, crystal structure, hazards and more
No translations found
Group
Skupina
Period
Perioda
Block
Blok
Store
No translations found
Image
Obrázek
More Images
Další obrázky
Properties
Vlastnosti
Applications
Aplikace
History
Historie
General Properties
Hlavní vlastnosti
Physical Properties
Fyzické vlastnosti
Atomic Properties
Atomové vlastnosti
Main Applications
Hlavní využití
Important Links
Externí odkazy
Appearance
Vzhled
Shortcuts
Zkratky
Suggestions
No translations found
More
Víc
Style
No translations found
Website
Webová stránka
Table Width
Šířka tabulky
Sort by number
Řadit dle čísla
Sort by name
Řadit dle jména
Sort by symbol
Řadit dle značky
Name
Název
Symbol
Značka
Atomic Number
Atomové číslo
Atomic Weight
Atomová hmotnost
Mass Number
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.