Elements: The Periodic Table
Elemente: Die Periodieke Tabel
Periodic Table
Periodieke tabel
Home
Tuisblad
Compare
Vergelyk
Settings
Instellings
List
Lys
Translate
Vertaal
Translation
Vertaling
About
No translations found
General
Algemeen
Version
Weergawe
Developed by Naveen CS
Ontwikkel deur Naveen CS
Credits
Krediete
Search
Soek
Help translate this app to your language
Help om hierdie toepassing te vertaal
Language
Taal
Supported Languages
Ondersteunde Tale
System Language
Sisteem Taal
Please restart the app to switch language
Herlaai die program om die taal te verander
Privacy Policy
Privaatheidsbeleid
This app does not collect or store any user data
Hierdie toepassing versamel of stoor geen gebruikersdata nie
No elements match your search
Geen elemente stem ooreen met u soektog nie
Results for
Resultate vir
element
element
elements
elemente
Rate
No translations found
Contact us
Skakel ons
Upgrade
No translations found
Upgrade for extra features
No translations found
Features
Kenmerke
Enjoying the app?
Geniet u die toepassing?
We'd love you to rate our app 5 stars on the Store
No translations found
Send
Stuur
Send Feedback
Stuur terugvoering
Please purchase the upgrade to get the below features
Koop die opgradering om die onderstaande funksies by te kry
Remove all ads
Verwyder alle advertensies
Set the background
Verstel die agtergrond
View detailed information on isotopes
Wys meer inligting oor isotope
View more images for each element
Wys meer beelde vir elke element
Customize the appearance of the periodic table
Pas die voorkoms van die periodieke tabel aan
Modify the shortcut keys for the page navigation
Verander die kitssleutels vir die bladsy-navigasie
* Available with the upgrade
* Beskikbaar met die opgradering
Tell us about your experience or suggest how we can make it better
Vertel ons van u ervaring of stel voor hoe ons dit kan verbeter
Close
Maak toe
On
Aan
Off
Af
Image Credits
Beeld Krediete
Version Notes
Weergawe notas
Theme
Tema
Light
Lig

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.