Dark
Donker
Background
Agtergrond
Use my Windows accent color
Gebruik my Windows-aksentkleur
Printables
Drukbare
Download
Laai af
Discovered
Ontdekte
BC
VC
Elements: The Periodic Table provides comprehensive and useful information about the chemical elements all in one place.
Elemente: Die Periodieke Tabel bied omvattende en nuttige inligting oor die chemiese elemente op een plek.
Click on an element to know more about the properties, history, name origin, images, applications, hazards and electron shell diagram of each element.
Klik op 'n element om meer uit te vind oor die eienskappe, geskiedenis, oorsprong van die naam, beelde, toepassings, gevare en elektrondopdiagram van elke element.
Visually pleasing color coded table
Visueel aangename kleur gekodeerde tabel
Simple fluid design and has lots of details
No translations found
Detailed description for each element
Gedetailleerde beskrywing vir elke element
View the list of all elements in the alphabetical order
Vertoon lys van al die elemente in alfabetiese volgorde
Electron shell diagram and image for each element
Elektronskulpdiagram en beeld vir elke element
Compare the properties of 2 elements
Vergelyk die eienskappe van 2 elemente
Search for the elements using their symbol, atomic number or name
Soek vir elemente deur die simbool, atoomgetal of naam in te voer
Detailed information on major isotopes
Gedetailleerde inligting oor belangrike isotope
Links to informative websites for further study
Skakels na informatiewe webwerwe vir verdere navorsing
Works offline, no internet connection required
Geen internetverbinding nodig nie
Interactive periodic table of the chemical elements
No translations found
Properties, history, name origin, facts, applications, isotopes, electronic configuation, crystal structure, hazards and more
No translations found
Group
Groep
Period
Periode
Block
Blok
Store
Winkel
Image
Beeld
More Images
Meer beelde
Properties
Eienskappe
Applications
Toepassings
History
Geskiendenis
General Properties
Algemene Eienskappe
Physical Properties
Fisiese Eienskappe
Atomic Properties
Atomiese Eienskappe
Main Applications
Belangrikste toepassings
Important Links
Belnagrike Skakels
Appearance
Voorkoms
Shortcuts
Snelskakels
Suggestions
Voorstelle
More
Meer
Style
Style
Website
Webwerf
Table Width
Tabel Breedte
Sort by number
Rangskik volgens nommer
Sort by name
Rangskik volgens naam
Sort by symbol
Rangskik volgens simbool
Name
Naam
Symbol
Simbool
Atomic Number
Atoom Nommer
Atomic Weight
Atoommassa
Mass Number
Massa Nommer

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.