Elements: The Periodic Table
Grundämnen: Det Periodiska Systemet
Periodic Table
Periodiska Systemet
Home
Hem
Compare
Komparera
Settings
Inställningar
List
Lista
Translate
Översätt
Translation
Översättning
About
Om
General
Allmän
Version
Version
Developed by Naveen CS
Utvecklad av Naveen CS
Credits
Tack
Search
Sök
Help translate this app to your language
Hjälp översätt denna app till ditt eget språk!
Language
Språk
Supported Languages
Språk som stöds
System Language
Systemet språk
Please restart the app to switch language
Starta om appen för att byta språk
Privacy Policy
Sekretesspolicy
This app does not collect or store any user data
Den här appen samlar inte in eller lagrar någon användardata
No elements match your search
Inga grundämnen matchar din sökning
Results for
Resultat för
element
grundämne
elements
grundämnen
Rate
Betyg
Contact us
Kontakta oss
Upgrade
Uppgradering
Upgrade for extra features
Uppgradera för extra funktioner
Features
Funktioner
Enjoying the app?
Njuter du av appen?
We'd love you to rate our app 5 stars on the Store
Vi skulle verkligen gilla om du gav vår app en femma
Send
Skicka
Send Feedback
Skicka feedback
Please purchase the upgrade to get the below features
Vänligen köp uppgraderingen för att få följande funktioner
Remove all ads
Ta bort alla annonser
Set the background
Välj bakgrund
View detailed information on isotopes
Visa detaljerad information om isotoper
View more images for each element
Visa fler bilder för varje grundämne
Customize the appearance of the periodic table
Anpassa utseendet på den periodiska tabellen
Modify the shortcut keys for the page navigation
Ändra genvägarna för sidnavigering
* Available with the upgrade
* Tillgängligt med uppgradering
Tell us about your experience or suggest how we can make it better
Berätta om din upplevelse eller föreslå hur vi kan göra den ännu bättre
Close
Stänga
On
Off
Av
Image Credits
Bildkrediter
Version Notes
Versionskommentarer
Theme
Tema
Light
Ljust

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.