어둡게
Մուգ
배경
Ետնաշերտ
사용자의 윈도우 테마 컬러 사용
Օգտագործել սարքի տեսքը
인쇄하기
Տպել
다운로드
Ներբեռնել
발견 연도
Հայտնաբերվել է
기원전
Ք.Ա.
원소 주기율표: 118 원소'는 주기율표 속 모든 원소들에 대한 유용한 정보를 종합적으로 한 번에 보여줍니다.
Տարրեր: Պարբերական աղյուսակը հնարավորություն է տալիս ստանալ անհրաժեշտ տեղեկություններ նաև քիմիական տարրերի մասին
각각의 원소를 클릭하여 원소의 특성, 역사, 원소명의 유래, 모습, 용도, 위험성, 전자껍질 모형을 볼 수 있습니다.
Ընտրեք տարրը, դրա մասին ավելի շատ նկարներ, տեղեկություններ և փաստեր դիտելու համար
아름다운 주기율표가 눈을 즐겁게 해줍니다
Գունավոր դասավորմամբ ծածկագրված ցանկ
디자인이 심플하고 예쁘며 디테일이 살아있습니다
Ավելի պարզ ոճով տարբերակ
원소들에 대한 자세한 설명이 제공됩니다
Մանրամասն տեղեկություններով տարբերակ
모든 원소들을 가나다 순서대로 볼 수도 있습니다
Դիտել տարրերը այբբենական կարգով
각각의 원소들의 모습과 전자껍질 모형을 볼 수 있습니다
Էլեկտրոնի թաղանթի գծապատկերն ու նկարը յուրաքանչյուր տարրի համար
두 원소의 특징을 비교할 수 있습니다
Համեմատել երկու տարրերի հատկությունները
원소 기호와 이름, 원자 번호로 원소를 검색할 수 있습니다
Որոնել տարրը նշելով թիվ, անուն կամ հատուկ նշան
주요 동위원소에 대한 자세한 설명이 제공됩니다
Մանրամասն տեղեկություններ խոշոր իզոտոպների մասին
더 심화적인 정보를 제공하는 여러 웹사이트의 링크가 연결되어 있습니다
Տեղեկատվական կայքեր
인터넷이 필요없는 오프라인 작업이 가능합니다
Աշխատում է առանց համացանցի
대화형 원소 주기율표
Գերգործուն պարբերական աղյուսակը քիմիական տարրերի համար
특성, 역사, 이름의 유래, 사실, 적용, 동위원소, 전자 배치, 결정구조 등
Հատկություններ, պատմություն, անվան ծագում, փաստեր, ծրագրեր, իզոտոպներ, էլեկտրոնների կազմաձևեր, բյուրեղների կառուցվածք, վտանգներ և այլն:
Խումբ
주기
Ժամանակահատված
구역
Արգելք
상점
Խանութ
이미지
Պատկեր
더 많은 이미지
Ավելի շատ պատկերներ
특성
Հատկություններ
용도
Հավելվածներ
역사
Պատմություն
일반적 특성
Հիմնական հատկություններ
물리적 특성
Ֆիզիկական հատկություններ
원자의 특성
Ատոմային հատկություններ
용도
Հիմնական ծրագրերը
주요 링크
Կարևոր հղումներ
디자인
Տեսքը
단축키
Կարճատներ
추천
Նմանություններ
더보기
Ավելին
스타일
Ձևանմուշ
웹사이트
Կայքէջ
주기율표 너비
Աղյուսակի բարձրությունը
원자 번호순으로 정렬
Դասավորել ըստ թվի
원소 이름순으로 정렬
Դասավորել ըստ անվան
원소 기호순으로 정렬
Դասավորել ըստ նշանի
원소 이름
Անվանումը
원소 기호
Հատուկ նշան
원자 번호
Ատոմային թիվը
원자량
Ատոմային քաշը
질량수
Հիմնական թիվը

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.