Dark
Temno
Background
Ozadje
Use my Windows accent color
Uporabi windows barvo povdarkov
Printables
No translations found
Download
No translations found
Discovered
Datum odkritja
BC
pr. Kr.
Elements: The Periodic Table provides comprehensive and useful information about the chemical elements all in one place.
Periodni sistem zagotavlja celovite in uporabne informacije o kemičnih elementih na enem mestu.
Click on an element to know more about the properties, history, name origin, images, applications, hazards and electron shell diagram of each element.
Kliknite element, če želite izvedeti več o lastnostih, zgodovini, poreklu imena, slikah, uporabi, nevarnostih in diagramih elektronskih lupin vsakega elementa.
Visually pleasing color coded table
Vizualno privlačna barvno kodirana tabela
Simple fluid design and has lots of details
Preprost tekoči dizajn in ima veliko podrobnosti
Detailed description for each element
Podrobni opis za vsak element
View the list of all elements in the alphabetical order
Oglednama vseh elementov po abecednem redu
Electron shell diagram and image for each element
Diagram elektronske lupine in slika za vsak element
Compare the properties of 2 elements
Primerjava lastnosti 2 elementov
Search for the elements using their symbol, atomic number or name
Iskanje elementov po simbolu, atomskem številu ali imenu
Detailed information on major isotopes
Podrobne informacije o glavnih izotopih
Links to informative websites for further study
Povezave do informativnih spletnih strani za nadaljnje študije
Works offline, no internet connection required
Deluje brez povezave, ni potrebna internetna povezava
Interactive periodic table of the chemical elements
Interaktivna periodna tabela kemikih elementov
Properties, history, name origin, facts, applications, isotopes, electronic configuation, crystal structure, hazards and more
Lastnosti, zgodovina, izvor imena, dejstva, aplikacije, izotopi, elektronska konfiguracija, kristna struktura, nevarnosti in več
Group
Skupina
Period
Perioda
Block
Blok
Store
No translations found
Image
No translations found
More Images
Več slik
Properties
Lastnosti
Applications
No translations found
History
Zgodovina
General Properties
No translations found
Physical Properties
No translations found
Atomic Properties
No translations found
Main Applications
No translations found
Important Links
Zunanje Povezave
Appearance
No translations found
Shortcuts
No translations found
Suggestions
No translations found
More
No translations found
Style
No translations found
Website
No translations found
Table Width
No translations found
Sort by number
No translations found
Sort by name
No translations found
Sort by symbol
No translations found
Name
Ime
Symbol
Znak
Atomic Number
Vrstno število
Atomic Weight
Atomska teža
Mass Number
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.