Dark
Mørkt
Background
Baggrund
Use my Windows accent color
Brug min Windows-accentfarve
Printables
Printbare materialer
Download
Download
Discovered
Opdaget
BC
f.Kr.
Elements: The Periodic Table provides comprehensive and useful information about the chemical elements all in one place.
Elements: Den periodiske tabel giver omfattende og nyttige oplysninger om de kemiske grundstoffer på ét sted.
Click on an element to know more about the properties, history, name origin, images, applications, hazards and electron shell diagram of each element.
Klik på et element for at lære mere om egenskaber, historie, navneoprindelse, billeder, anvendelser, farer og elektronskalsdiagram for hvert element.
Visually pleasing color coded table
Visuelt tiltalende farvekodet tabel
Simple fluid design and has lots of details
Simpelt, flydende design med masser af detaljer
Detailed description for each element
Detaljeret beskrivelse for hvert element
View the list of all elements in the alphabetical order
Se listen over alle grundstoffer i alfabetisk rækkefølge
Electron shell diagram and image for each element
Elektronskalsdiagram og billede for hvert element
Compare the properties of 2 elements
Sammenlign egenskaberne for 2 grundstoffer
Search for the elements using their symbol, atomic number or name
Søg efter grundstofferne ved hjælp af deres symbol, atomnummer eller navn
Detailed information on major isotopes
Detaljerede oplysninger om store isotoper
Links to informative websites for further study
Links til informative hjemmesider for yderligere undersøgelse
Works offline, no internet connection required
Virker offline, ingen internetforbindelse kræves
Interactive periodic table of the chemical elements
Interaktivt periodisk system over de kemiske grundstoffer
Properties, history, name origin, facts, applications, isotopes, electronic configuation, crystal structure, hazards and more
Egenskaber, historie, navneoprindelse, fakta, anvendelser, isotoper, elektronkonfiguration, krystalstruktur, farer og meget mere
Group
Gruppe
Period
Periode
Block
Blok
Store
Butik
Image
Billede
More Images
Flere billeder
Properties
Egenskaber
Applications
Anvendelser
History
Historie
General Properties
Generelle Egenskaber
Physical Properties
Fysiske Egenskaber
Atomic Properties
Atomare egenskaber
Main Applications
Hovedanvendelser
Important Links
Vigtige links
Appearance
Udseende
Shortcuts
Genveje
Suggestions
Forslag
More
Mere
Style
Stil
Website
Websted
Table Width
Tabelbredde
Sort by number
Sorter efter nummer
Sort by name
Sorter efter navn
Sort by symbol
Sorter efter symbol
Name
Navn
Symbol
Symbol
Atomic Number
Atomnummer
Atomic Weight
Atommasse
Mass Number
Masseantal

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.