ประเภท
Categorie
สี
Culoare
กัมมันตรังสี
Radioactive
โครงสร้างผลึก
Structură cristalină
สถานะ
Fază
ความหนาแน่น
Densitate
จุดหลอมเหลว
Punct de topire
จุดเดือด
Punct de fierbere
ความร้อนจำเพาะ
Căldură specifică
ความร้อนของการหลอมเหลว
Energie de fuziune
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
Energie de evaporare
รัศมีอะตอม
Rază atomică
รัศมีโควาเลนต์
Rază de covalență
รัศมีแวนเดอร์วาลส์
Raza Van der Waals
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
Electronegativitate
พอลิงสเกล
Scara lui Pauling
พลังงานไอออไนเซชัน
Potențial de ionizare
ปริมาณอะตอม
Volum molar
สภาพนำความร้อน
Conductivitate termică
สถานะออกซิเดชัน
Număr de oxidare
อุณหภูมิ
Temperatură
องศาเซลเซียส
Celsius
องศาฟาเรนไฮต์
Fahrenheit
g/cm<sup>3</sup>
g/cm<sup>3</sup>
J/g·K
J/g·K
kJ/mol
kJ/mol
eV
eV
cm<sup>3</sup>/mol
cm<sup>3</sup>/mol
W/cm·K
W/cm·K
ความต้านทานทางไฟฟ้า
Rezistenta electrica
การจัดเรียงแม่เหล็ก
Ordinea Magnetică
ความเปรียบเสมือนแม่เหล็ก
Susceptibilitate magnetică
โมดูลัสยัง
Modulul lui Young
โมดูลัสตัด
Modulul de forfecare
ม็อดูลัสในปริมาณ
Modul de volum
อัตราของพวยซอง
Raportul Poisson
หมายเลข CAS
Numarul CAS
หมายเลข PubChem CID
Număr CID PubChem
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
Configurație electronică
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
Electroni pe nivelul de energie
ไอโซโทป
Izotopi
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
Izotopi stabili
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
Izotopi instabili
ตาราง
Tabele
แผนภูมิการละลาย
Diagrama cu solubilitate
สารละลาย
Solubil
ค่อนข้างสามารถละลายได้
Ușor solubil
ไม่ละลาย
Insolubil
ไม่สามารถใช้งาน
Ne disponibil
เกิดปฏิกิริยากับน้ำ
Reacționează cu apa

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.