ภาษาเปอร์เซีย
Persiska
ภาษาโรมาเนีย
Rumänska
ภาษาเซอร์เบีย
Serbiska
ภาษาสโลวีเนีย
Slovenska
สวีเดน
Svenska
ไทย
Thai
ยูเครน
Ukrainska
ภาษาอุซเบก
Uzbekiska
ภาษาเวียดนาม
Vietnamesiska
ภาษาอาฟรีกานส์
Afrikaans
ภาษาไอซ์แลนด์
Isländska
ภาษาสวาฮีลี
Swahili
ภาษาเอสเปรันโต
Esperanto
ภาษาอาร์มีเนีย
Armeniska

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.