Nevét Dmitrij Ivanovics Mengyelejevről, a Periódusus rendszer megalkotójáról kapta
Название дано в честь Дмитрия Менделеева, создателя периодической системы элементов
Nevét Alfréd Nobelről, svéd kémikusról, a dinamit feltalálójáról kapta. Ő alapította a Nobel-díjat.
Элемент назван в честь Альфреда Нобеля
Nevét Ernest O. Lawrenceről, az első ciklotron megalkotójáról kapta. A ciklotron feledezése a magyar Gaál Sándor érdeme.
Элемент назван по имени изобретателя циклотрона, физика Эрнеста Лоуренса
Nevét Ernest Rutherfordról, az új-zélandi fizikus, kémikusról kapta
Название дано в честь выдающегося английского физика Эрнеста Резерфорда.
Nevét az oros Dubna városáról kapta
Элемент получил название в честь наукограда Дубна
Nevét az amerikai Nobel-díjas kémikusról Glenn Seaborgról kapta
Название дано в честь американского физика Гленна Сиборга
Nevét a dán fizikusról, Niels Bohrról kapta
Элемент назван по имени датского физика Нильса Бора
A német Hesse tartományról kapta a nevét
От латинского слова «Хассиас», что означает Гесс, немецкое государство
Nevét az osztrák Lise Meitner fizikusról kapta
Элемент назван по имени австрийского физика Лизы Мейтнер
Nevét egy német városról, Darmstadtról kapta
Элемент получил название в честь города Дармштадт, где был впервые синтезирован
Nevét egy német fizikusról, Wilhelm Conrad Röntgenről kapta
Элемент назван по имени знаменитого немецкого физика, лауреата Нобелевской премии, открывшего знаменитые лучи, Вильгельма Конрада Рентгена
Nevét a középkori híres csillagászól, Nikolausz Kopernikuszról kapta
Название дано в честь Николая Коперника
A neve Japán hétköznapi japán nevéből ered
Название происходит от общего японского имени для Японии
A dubnai Flerov laboratórium alapítójáról, Georgy Nikolayevich Flyorov szovjet fizikusról kapta a nevét
Назван в честь основателя Лаборатории ядерных реакций Флёрова, советского физика Георгия Флёрова
A Moszkvai terület után van elnevezve, ahol Dubna található
Элемент получил название в честь Московской области, в которой находится Дубна
Nevét a Lawrence Livermore National Laboratory-ról kapta, ami a kaliforniai Livermore-ban található
Назван в честь Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса, в городе Ливермор, Калифорния
Nevét az Egyesült Államok Tenessee régiójáról kapta
Назван в честь региона Теннесси
Jurij Oganyeszjan orosz atomfizikusról nevezték el
Назван в честь российского физика-ядерщика Юрия Оганесяна
Henry Cavendish különítette el elsőként a hidrogént egyéb gázoktól 1776-ban, amikor cink és sósav reakciójaként előállította. 1670-ben az angol tudós, Robert Boyle megfigyelte, hogy a hidrogén előállítható fémek és erős savak reakciójaként. A francia tudós, Antonie Lavoisier nevezte el hidrogénnek 1783-ban.
Генри Кавендиш первым выделил водород из других газов в 1766 году, когда он получил его путем реакции соляной кислоты с цинком. В 1670 году английский ученый Роберт Бойль проводил наблюдения выделения водорода при реакции сильных кислот с металлами. Французский ученый Антуан Лавуазье позже назвал этот элемент водородом в 1783 году.
A francia csillagász Jules Janssen figyelte meg először a héliumot az 1868-as indiai napfogyatkozás vizsgálata közben. Norman Lockyer és Edward Frankland javasolták a hélium nevet az új elemnek. 1895-ben Sir William Ramsay állított elő héliumot az uránszurokérc egy fajtájából, a kleveitből. Tőle függetlenül Per Teodor Cleve és Abraham Langlet is szintén kleveitből nyert ki héliumot akkora mennyiségben, hogy az atomtömegét is meg tudták határozni.
Французский астроном Жюль Янссен получил первое свидетельство наличия гелия во время солнечного затмения 1868 года. Норман Локьер и Эдвард Франкланд предложили название гелий для нового элемента. В 1895 году сэр Уильям Рамзи обнаружил гелий в урановом минерале клевеите. Он был независимо обнаружен в клевите Пер Теодором Клеве и Абрахамом Ланглетом.
A lítiumot Johann Arfedson fedezte fel 1817-ben a Svédországhoz tartozó Utö szigetekről származó ásványok elemzése közben. A tiszta fémet a következő évben egymástól függetlenül William Thomas Brande svéd és Sir Humphry Davy angol kémikusok izolálták. 1855-ben Robert Bunsen és Augustus Matthiessen nagy mennyiségű lítiumot állított elő lítium-klorid elektrolízisével.
Литий был открыт Иоганном Арфведсоном в 1817 году, когда он исследовал минералы с острова Уто в Швеции. Чистый металл был выделен в следующем году независимо друг от друга шведским химиком Уильямом Томасом Бранде и английским химиком сэром Хамфри Дэви. В 1855 году Роберт Бунзен и Август Маттиссен произвели большее количество лития путем электролиза хлорида лития.
1798-ban Louis-Nicolas Vauquelin fedezte fel a berillium oxidját a berill ásványban és a smaragdban. 1828-ban Friedrich Wöhler és Antoine Bussy egymástól függetlenül izolálta berillium-klorid és kálium reakciója során. Az első gazdaságos előállítás kifejlesztése 1932-ben Alfred Stock és Hans Goldschmidt érdeme.
Луи-Николя Воклен открыл бериллий в оксидной форме как в бериллах, так и в изумрудах в 1798 году. Фридрих Велер и Антуан Бюсси независимо выделили бериллий в 1828 году путем химической реакции металлического калия с хлоридом бериллия. Первый коммерчески успешный процесс производства бериллия был разработан в 1932 году Альфредом Штоком и Гансом Гольдшмидтом.
A bórvegyületek már évezredek óra ismertek, de az elemi bórt 1808-ban Sir Humphry Davy, Joseph Louis Gay-Lussac és Louis Jacques Thénard fedezte fel. Jöns Jakob Berzelius 1824-ben megállapította, hogy az illető anyag egy elem.
Соединения бора были известны тысячи лет, но этот элемент был открыт только в 1808 году сэром Хамфри Дэви, Гей-Люссаком и Тенаром. Бор не был признан элементом, пока он не был выделен в 1808 году сэром Хамфри Дэви, Жозефом Луи Гей-Люссаком и Луи Жаком Тенаром. Йенс Якоб Берцелиус определил бор как элемент в 1824 году.
A szenet korom és kőszén formájában már a történelem előtti időkben ismerte az emberiség. 1774-ben Antonie Lavoisier megmutatta, hogy a szén a gyémánt egy módosulata. Kísérletében kőszén- és gyémántmintákat égetett, miközben egyik esetben sem keletkezett víz. 1779-ben Carl Wilhelm Scheele megmutatta, hogy a grafit is szén-dioxiddá ég, tehát a szintén a szén egyik módosulata.
Углерод был открыт в доисторические времена и был известен в форме сажи и древесного угля древнейшим человеческим цивилизациям. В 1772 году Антуан Лавуазье показал, что алмазы представляют собой форму углерода, когда он сжёг образцы древесного угля и алмаза и обнаружил, что ни один из них не даёт воды. В 1779 году Карл Вильгельм Шееле показал, что графит сгорает с образованием углекислого газа и, следовательно, должен быть другой формой углерода.
Úgy tartják, hogy a nitrogént Daniel Rutherford skót fizikus fedezte fel 1772-ben, aki kártékony vagy rögzített levegőnek hívta, mert az égést nem táplálja. Közel egyidőben szintén vizsgálta Carl Wilhelm Scheele, Henry Cavendish és Joseph Priestley is. 1790-ben egy francia kémikus, Jean-Antoine-Claude Chaptal nevezte el nitrogénnek.
Считается, что азот был открыт шотландским врачом Дэниелом Резерфордом в 1772 году, который назвал его ядовитым воздухом или неподвижным воздухом. Примерно в то же время его изучали Карл Вильгельм Шееле, Генри Кавендиш и Джозеф Пристли. В 1790 году французский химик Жан-Антуан-Клод Шапталь назвал элемент азотом.
Carl Wilhelm Scheele 1771-ben higany-oxid és nitrátok hevítésével oxigént állított elő, de eredményét 1777-ig nem publikálta. Joseph Priestley szintén előállította ezt az 'új levegőt' 1774-ben. A nevet ugyancsak 1777-ben Antoine Lavoisier adta, aki oxigénnel való kísérleteivel segített megdönteni az akkoriban virágzó flogisztonelméletet.
Карл Вильгельм Шееле получил кислород путем нагревания оксида ртути и нитратов в 1771 году, но не публиковал свои открытия до 1777 года. Джозеф Пристли также подготовил этот новый воздух к 1774 году. Название кислород было придумано в 1777 году Антуаном Лавуазье, чьи эксперименты с кислородом помогли дискредитировать популярную тогда теорию горения и коррозии флогистона.
1529-ben Georigius Agricola említi először a folypát azon felhasználási lehetőségét, hogy elfolyósítja a salakot (csökkenti az olvadáspontját). 1670-ben Heinrich Schwandhard felfedezi, hogy a folypát sav jelenlétében megmarja az üveget. 1809-ben Andre-Marie Ampere francia tudós felvetette, hogy a folysavat (hidrogén-fluorid) a hidrogén mellett egy új, a klórhoz hasonló elem alkotja. Az elemet végül tisztán Henri Moissa izolálta 1886-ban.
В 1529 году Георигиус Агрикола описал использование плавикового шпата в качестве флюса. В 1670 году Генрих Швандхард обнаружил, что стекло травится при воздействии плавикового шпата, обработанного кислотой. В 1810 году французский ученый Андре-Мари Ампер предположил, что плавиковая кислота представляет собой соединение водорода с новым элементом. Элемент был окончательно выделен в 1886 году Анри Муассаном.
A neont Sir William Ramsay és Morris W. Travers brit vegyészek fedezték fel 1898-ban, Londonban. A felfedezés akkor történt, amikor Ramsay levegőmintát hűtött, amíg az cseppfolyósodott. Ezt újra felmelegítve elkülönítette a különböző hőmérsékleten forró gázokat. 1902 után Georges Claude vállalata, az Air Liquide ipari mennyiségű neont állított elő a levegő cseppfolyósításának melléktermékeként.
Неон был открыт в 1898 году британскими химиками сэром Уильямом Рамзи и Моррисом Траверсом в Лондоне. Это было обнаружено, когда Рамзи охладил образец воздуха до превращения в жидкость, затем нагрел жидкость и улавливал газы по мере их выкипания. После 1902 года компания Жоржа Клода, Air Liquide, производила промышленное количество неона в качестве побочного продукта его бизнеса по производству сжиженного воздуха.
A nátrium vegyjelét (Na) először Jöns Jakob Berzelius használta. Más nyelvekben a szóda (nátrium-karbonát) szóból származtatható elnevezést használják (angolul Sodium). A magyarban is használatos nátrium a latin 'natrium' szóból származik, ami pedig az egyiptomi 'natron'-ből, ez volt a nátrium-karbonátnak, mint ásványnak a neve. 1807-ben, Sir Humphry Davy izolálta először a nátriumot száraz nátrium-hidroxid elektrolízisével.
Химическое сокращение натрия было впервые опубликовано Йенсом Якобом Берцелиусом в его системе атомных символов. Это сокращение от нового латинского названия элемента «натрий», которое относится к египетскому «натрону», природной минеральной соли, в основном состоящей из гидратированного карбоната натрия. В 1807 году сэр Хамфри Дэви впервые выделил натрий электролизом высушенного гидроксида натрия, который был слегка увлажнен.
A magnéziumot 1755-ben egy skót kémikus, Joseph Black ismerte fel, mint új elemet. Először Sir Humphry Davy izolálta 1808-ban, Londonban magnézium-oxid és higany-oxid elektrolízisével, később Antoine Bussy 1831-ban állította elő összetett (koherens) formában.
Шотландский химик Джозеф Блэк признал магний элементом в 1755 году. Впервые магний был выделен сэром Хамфри Дэви в 1808 году в Лондоне. Он использовал электролиз на смеси оксида магния и ртути. Антуан Бюсси подготовил его в связной форме в 1831 году.
Guyton de Morveau alkotta meg az elem elnevezését az timsó latin nevéből, amit a régi magyar neve is őriz. Antoine Lavoisier 1787-ben úgy gondolta, hogy ez a vegyület a még ismeretlen fém oxidja lehet. Sir Humphry Davy 1808-ban azonosította a timsó fő fémalkotójaként. Hans Christian Ørsted izolálta először a tiszta fémalumíniumot 1825-ben.
В 1761 году Гайтон де Морво предложил название глинозем для основания в квасцах, а Антуан Лавуазье в 1787 году подумал, что это оксид еще не открытого металла. Сэр Хамфри Дэви определил существование металлической основы из квасцов в 1808 году. Ганс Кристиан Эрстед был первым, кто в 1825 году выделил металлический алюминий в нечистой форме. Считается, что Фридрих Веллер выделил этот металл в 1827 году.
Sir Humphry Davy 1800-ban még úgy gondolta, hogy a szilícium vegyület és nem elem, de 1811-ben Gay Lussac és Louis Jacques Thénard valószínűleg szennyezett amorf szilíciumot állított elő szilícium-tetrafluorid és káliummal hevítésével. 1824-ben Jöns Jakob Berzelius hasonló eljárással szintén amorf szilíciumot állított elő. 1854-ben Henri Deville állított elő először kristályos állapotú szilíciumot, annak második allotróp módosulatát.
В 1800 году сэр Хамфри Дэви считал кремнезем составом, а не элементом. Но в 1811 году Гей Люссак и Луи Жак Тенар, вероятно, получили нечистый аморфный кремний путем нагревания калия с тетрафторидом кремния. В 1824 году Йенс Якоб Берцелиус получил аморфный кремний тем же общим методом. Анри Девиль в 1854 году впервые получил кристаллический кремний, вторую аллотропную форму элемента.
Hennig Brand 1669-ben fedezte fel a foszfort, vizeletből előállítva, a németországi Hamburgban. 1769-ben Johan Gottlieb Gahn és Carl Wilhelm Scheele észrevették, hogy a csontban kalcium-foszfát található, majd elemi foszfort nyertek csonthamuból. Antoine Lavoisier ismerte fel, hogy a foszfor egy elem 1777-ben.
Хенниг Бранд открыл фосфор в 1669 году в Германии в Гамбурге, получив его из мочи. В 1769 году Йохан Готлиб Ган и Карл Вильгельм Шееле показали, что фосфат кальция содержится в костях, и они получили элементарный фосфор из костной золы. Антуан Лавуазье признал фосфор элементом в 1777 году.
A kínaiak már a III. században felfedezték, hogy a ként piritből tudják kivonni. Indiai alkimisták kiterjedten foglalkoztak a kén felhasználásával, valamint a kénnek különböző alkímiai műveleteit írtak le higannyal a VIII. századtól kezdve. 1777-ben Antonie Lavoisier segítette meggyőzni a tudományos közösséget afelől, hogy a kén nem vegyület, hanem egy elem.
К третьему веку нашей эры китайцы обнаружили, что серу можно извлекать из пирита. Индийские алхимики много писали об использовании серы в алхимических операциях с ртутью, начиная с восьмого века нашей эры. В 1777 году Антуан Лавуазье помог убедить научное сообщество, что сера — это элемент, а не соединение.
A klórgázt 1630 körül Jan Baptist van Helmont belga fizikus és vegyész fedezte fel. Az elemi klórt először Carl Wilhelm Scheele svéd kémikus állította elő és vizsgálta 1774-ben. 1810-ben az akkori tudományos megegyezés szerint a klórgáz vegyület, ami oxigént tartalmaz. Majd 1811-ben Sir Humphry Davy végül megállapította, hogy a klórgáz gyakorlatilag egy új elem.
Около 1630 года бельгийский химик и врач Ян Баптист ван Гельмонт признал хлор газом. Элементарный хлор был впервые получен и изучен в 1774 году шведским химиком Карлом Вильгельмом Шееле. К 1810 году научный консенсус заключался в том, что хлор на самом деле был соединением, содержащим кислород. В 1811 году сэр Хэмфри Дэви пришел к выводу, что новый газ на самом деле является новым элементом.
Bár 1785-ben Henry Cavendish azt gyanította, hogy az argon megtalálható a levegőben; azt csak 1894-ben izolálta Lord Rayleigh és Sir William Ramsay Skóciában. Az argon volt az elsőként felfedezett nemesgáz. 1957-ben az IUPAC beleegyezett, hogy a vegyjele A helyett Ar legyen.
Генри Кавендиш подозревал, что аргон присутствует в воздухе в 1785 году. Он был выделен в 1894 году лордом Рэли и сэром Уильямом Рамзи в Шотландии. Аргон стал первым из обнаруженных благородных газов. В 1957 году ИЮПАК согласился, что символ должен измениться с A на Ar.
A káliumot először 1807-ben Sir Humphry Davy izolálta, aki a fémet kálilúg (kálium-hidroxid) elektrolíziséből állította elő. Az ehhez szükséges egyenáramot az újonnan felfedezett Volta-oszlop segítségével nyerte. A kálium volt az első fém, amit elektrolízissel izoláltak.
Металлический калий был впервые выделен в 1807 году сэром Хамфри Дэви, который получил его из каустического калия путём электролиза расплавленной соли с помощью недавно открытой гальванической ванны. Калий был первым металлом, выделенным электролизом.
A kalciumvegyületeket már az I. században ismerték, hiszen például meszet állítottak elő az ókori Rómában. Az elemi kalciumot először Sir Humphry Davy izolálta 1808-ban égetett mész és higany-oxid keverékének elektrolíziseként. Davy azután próbálkozott ezzel, miután hallotta, hogy Jöns Jakob Berzelius és Pontin kalciumamalgámot állított elő égetett mész higanyban történő elektrolízisével.
Кальций был известен еще в первом веке, когда древние римляне получали известь в виде оксида кальция. Кальций был впервые выведен сэром Хэмфри Дэви в 1808 году, когда он электролизовал смесь извести и оксида ртути. Когда он услышал, что Йенс Якоб Берцелиус и Понтин приготовили амальгаму кальция путем электролиза извести в ртути, он попробовал это сам.
1879-ben Lars Fredrik Nilson és munkatársai szkandiumot vettek észre az euxenit és a gadonilit ásványokban. Nilson 2 gramm ultratiszta szkandium-oxidot állított elő. Per Teodor Cleve megmutatta, hogy a szandium sok tulajdonsága hasonlít a Mengyelejev által megjósolt eka-bór tulajdonságaihoz. A fémszkandiumot először Fisher és kollégái állították elő 1937-ben.
В 1879 году Ларс Фредрик Нильсон и его команда обнаружили скандий в минералах эвксените и гадолините. Нильсон приготовил 2 грамма оксида скандия высокой чистоты. Пер Теодор Клев показал, что скандий обладает свойствами, аналогичными тем, которые Менделеев предсказал для эка-бора. Металлический скандий впервые был получен в 1937 году Фишером и его коллегами.
1791-ben William Gregor megtalálta a titán oxidját az ilmenit ásványban. Tőle függetlenül 1795-ben Martin Heinrich Klaproth is titánionokat fedezett fel a rutilban és elnevezte az új elemet. Tiszta fémtitánt csak jóval később, 1910-ben Matthew A. Hunter állított elő. 1936-ban a Kroll Process tette gazdaságossá a titántermelést.
Уильям Грегор обнаружил оксид титана в ильмените в 1791 году. Мартин Генрих Клапрот независимо открыл элемент в рутиле в 1795 году и назвал его. Чистая металлическая форма была получена только в 1910 году Мэтью А. Хантером. В 1936 году Процесс Кролла сделал возможным промышленное производство титана.
A vanádiumot eredetileg Andrés Manuel del Río fedezte fel 1801-ben. 1805-ben a francia kémikus, Hippolyte Victor Collet-Descotils tévesen azt állította, hogy del Río új eleme csak egy szennyezett krómminta volt. 1831-ben a svéd kémikus, Nils Gabriel Sefström újra felfedezte az elemet, amelyet egy új oxidban talált vasércekkel kapcsolatos munkája során. Később, ugyanabban az évben, Friedrich Wöhler fogadta el del Río korábbi munkáját.
Первоначально ванадий был открыт Андресом Мануэлем дель Рио в 1801 году. В 1805 году французский химик Ипполит Виктор Колле-Дескотиль ошибочно заявил, что новый элемент дель Рио был всего лишь нечистым образцом хрома. В 1831 году шведский химик Нильс Габриэль Сефстрём заново открыл этот элемент в новом оксиде, который он обнаружил при работе с железной рудой. Позже в том же году Фридрих Велер подтвердил более раннюю работу дель Рио.
1797-ben, Louis Nicolas Vaunquelin hozzájutott némi krokoit (vörösólomérc) mintához. 1798-ban Vaunquelin felfedezte, hogy képes krómot kinyerni a króm-trioxid szénkemencében való hevítéséből, és így ő lett az elem felfedezője. Vaunquelinnek később sikerült króm nyomait kimutatnia egyes drágakövekben, mint például a rubint vagy a smaragd.
В 1797 году Луи Николя Воклен получил образцы крокоитовой руды. В 1798 году Воклен обнаружил, что может выделить металлический хром, нагревая оксид в угольной печи, что сделало его первооткрывателем этого элемента. Воклен также смог обнаружить следы хрома в драгоценных камнях, таких как рубин или изумруд.
A 18. század közepén, egy svéd kémikus, Carl Wilhelm Scheele piroluzitot használt, hogy klórt állítson elő. Scheele és mások is úgy gondolták hogy a piroluzitnak egy addig nem ismert elemet kell tartalmaznia, de nem voltak képesek kiválasztani. Johan Gahn volt az első aki kinyert egy nem túl tiszta mangán mintát 1774-ben, a dioxid aktív szénnel való redukálásával.
К середине 18 века шведский химик Карл Вильгельм Шееле использовал пиролюзит для производства хлора. Шееле и другие знали, что пиролюзит содержит новый элемент, но не смогли его выделить. Йохан Готлиб Ган был первым, кто выделил нечистый образец металлического марганца в 1774 году, восстановив диоксид углерода углеродом.
Az emberek először vasat feltehetőleg meteoritokból szerezve használtak. A legrégebbi, ismert, ember által használt vaseszközök meteoritvas gyöngyök voltak, amelyeket Egyiptomban készítettek időszámításunk előtt 4000-ben. Az i. e. 3000-ben felfedezett olvasztás vezetett a vaskorszak kezdetéhez i. e. 1200 körül és a vas kiemelkedő használatához.
Первое железо, используемое людьми, вероятно, было получено из метеоритов. Самые старые известные железные предметы, используемые людьми,— это бусины из метеоритного железа, сделанные в Египте примерно за 4000 лет до нашей эры. Открытие плавки около 3000 г. до н.э. привело к началу железного века около 1200 г. до н.э. и широкому использованию железа для изготовления инструментов и оружия.
A kobalt-vegyületeket évszázadok óta használják, hogy erős kék színt kölcsönözzenek az üvegnek és a kerámiának. A kobaltot először egy svéd kémikus, George Brandt izolálta 1735-ben. Megmutatta, hogy a kobalt jelenléte okozta a kék színt az üvegben, nem a bizmut, mint azt korábban gondolták.
Соединения кобальта веками использовались для придания насыщенного синего цвета стеклу, глазури и керамике. Этот элемент был впервые выделен шведским химиком Джорджем Брандтом в 1735 году. Он показал, что синий цвет в стекле вызвал присутствие элемента кобальта, а не висмута, как считалось ранее.
Fémes meteoritokból készült tárgyakat már Kr.e. 5000-ből is találtak. 1751-ben Axel Fredrik Cronstedt báró megpróbálta kinyerni a rezet a nikkelből, de ehelyett előállította a fehér fémet. A huszadik század elején Ludwig Mond szabadalmaztatta a nikkel tisztításához használt nikkel-karbonil-eljárást.
Артефакты, сделанные из металлических метеоритов, были найдены еще в 5000 году до нашей эры. В 1751 году барон Аксель Фредрик Кронштедт пытался извлечь медь из купферникеля и вместо этого произвёл белый металл. В начале двадцатого века Людвиг Монд запатентовал процесс очистки никеля с использованием карбонила никеля.
A réz természetesen natív rézként fordul elő. Ezt a legrégebbi civilizációk is ismerték. A réz felfedezésére vonatkozó legkorábbi becslések szerint Kr.e. 9000 körül lehetett a Közel-Keleten. Az ember számára az egyik legfontosabb anyag volt a réz- és bronzkorban.
Медь встречается в природе как самородная медь и была известна некоторым из древнейших известных цивилизаций. Самые ранние оценки открытия меди предполагают около 9000 г. до н.э. на Ближнем Востоке. Это был один из самых важных материалов для людей на протяжении всего медного и бронзового веков.

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.