Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ύδωρ" (νερό), και "γονίδιο" (που σχηματίζεται)
希腊文“形成水的元素”
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ήλιος"
希腊文 “太阳的元素”
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "λίθος", πέτρα
希腊文“石头”
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "Βήρυλλος", βήρυλλος
希腊文“绿柱石”

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.