From the Greek word "anti" plus "monos" - a metal not found alone
Từ từ tiếng Hy Lạp "chống đối" cộng với "monos" - một kim loại không tìm thấy riêng
From the Latin word "tellus", earth
‎‎Từ tiếng Latin "tellus", Trái đất‎‎
From the Greek word "iodes", violet
Từ tiếng Hy Lạp "iodes", màu tím‎‎‎‎
From the Greek word "xenon", stranger
‎Từ tiếng Hy Lạp "xenon", người lạ‎
From the Latin word "caesius", sky blue
Từ tiếng La-tinh "caesius", bầu trời xanh
From the Greek word "barys", heavy
‎Từ tiếng Hy Lạp "barys", nặng‎
From the Greek word "lanthanein", to lie hidden
Từ tiếng Hy Lạp "lanthanein", nằm ẩn‎‎
Cerium was named for the asteroid Ceres
‎Xeri được đặt tên cho tiểu hành tinh Ceres‎
From the Greek word "prasios", green, and "didymos", twin
‎Từ Hy Lạp từ "prasios", sắc xanh lục, và "didymos", đôi‎
From the Greek word "neos" meaning new, and "didymos", twin
Từ tiếng Hy Lạp "neos" có nghĩa là mới, và "didymos", đôi
Named after the Greek "Prometheus", who, according to mythology, stole fire from heaven
‎Được đặt tên theo tiếng Hy Lạp "Prometheus", một người trong thần thoại đã lấy trộm lửa từ trên trời‎
From "samarskite", a mineral named after Russian mine official, Col. Samarski
Từ khoáng vật "samarskit", một khoáng vật được đặt tên theo tiếng Nga chính thức, đại tá Samarski
Europium was named after Europe
‎Europi được đặt tên theo Europe‎
From "gadolinite", a mineral named for Gadolin, a Finnish chemist
‎Từ "gadolinit", một khoáng vật được đặt tên theo Gadolin, một nhà hóa học người Phần Lan‎
Terbium was named after Ytterby, a town in Sweden
‎Terbi được đặt tên theo làng Ytterby, một thị xã ở Thụy Điển‎
From the Greek word "dysprositos", meaning hard to get at
Có nguồn gốc từ tiếng Đức "dysprositos", nghĩa là khó để với tới
From the Latin word "Holmia" meaning Stockholm
Có nguồn gốc từ tiếng La-tinh "Holmia" nghĩa là Stockholm
Erbium was named after Ytterby, a town in Sweden
Erbi được đặt tên giống như Ytterby, một thị trấn ở Thụy Điển
Named after "Thule", the earliest name for Scandinavia
Được đặt tên dựa theo "Thule", cái tên sớm nhất của Scandinavia
Ytterbium was named after Ytterby, a town in Sweden
Ytterbi được đặt tên theo Ytterby, một thị trấn ở Thụy Điển
Lutetia is the ancient name for Paris
Lutetia là tên cũ của Paris
From "Hafinia", the Latin name for Copenhagen
Từ "Hafinia", tên La-tinh của Copenhagen
Named after "Tantalos", a Greek mythological character, father of Niobe
Được đặt tên theo "Tantalos", một nhân vật trong thần thọa Hi Lạp, cha của Niobe
From Swedish, "tung sten" meaning heavy stone
Có nguồn gốc từ tiếng Thụy Điển nghĩa là đá-nặng
From the Latin word "Rhenus" meaning Rhine
Từ tiếng La-tinh "Rhenus", nghĩa là sông Rhine
From the Greek word "osme", meaning smell
Từ tiếng Hi Lạp "osme", mang nghĩa là bốc mùi
From the Latin word "iris" meaning rainbow
Từ tiếng La-tinh "iris" có nghĩa là cầu vòng
From the Spanish word "platina", meaning silver
Từ tiếng Tây Ban Nha "platina", nghĩa là bạc
From the Latin word "aurum" meaning gold
Có nguồn gốc từ tiếng La-tinh "aurum" nghĩa là vàng
From the Latin word "hydrargyrum" meaning liquid silver
Từ tiếng La-tinh "hydragyrum" có nghĩa là bạc lỏng
From Greek "thallos", meanin a green shoot or twig
Từ tiếng Hi Lạp "thallos", nghĩa là mầm cây non màu xanh
From the Latin word "plumbum"
Từ tiếng La-tinh "plumbum"
From the German "Weisse Masse", meaning white mass
Từ tiếng Đức "Weisse Masse", nghĩa là khối màu trắng
Named after Poland, native country of Madam Curie
Đặt theo tên Pokand, quê hương của Ma-ri Quy-ri
From the Greek "astatos" meaning unstable
Từ tiếng Hi Lạp "astatos" có nghĩa là không ổn định
The name was derived from "radium"; called niton at first, from the Latin word "nitens" meaning shining
Cái tên xuất phát từ "rađi"; tên gọi cũ của rađon, từ tiếng La-tinh "nitens" có nghĩa là phát sáng
Francium was named after France
Fran-xi được đặt tên theo nước Pháp (France)
From the Latin word "radius" meaning ray
Từ tiếng La-tinh "radius" nghĩa là tia (phóng xạ)
From the Greek "aktis, aktinos", meaning beam or ray
Từ tiếng Hi Lạp "aktis, aktinos", nghĩa là chùm hoặc tia (phóng xạ)
Named after "Thor", Scandinavian god of war
Mang tên "Thor", vị thần chiến tranh của Scandinavia
From the Greek "protos" meaning first
‎Từ Hy Lạp "protos" nghĩa là đầu tiên‎
Named after the planet Uranus
Đặt tên theo sao Thiên Vương (Uranus)
Named after the planet Neptune
Đặt tên theo sao Hải Vương
Named after the planet Pluto
Đặt tên theo sao Diêm Vương (Pluto)
Named after America
Được đặt tên theo nước Mĩ - America
Curium is named after Madame Curie and her husband Pierre Curie
‎Curi mang tên Ma-ri Quy-ri và chồng là Pi-e Quy-ri‎
Named after Berkeley, California, the city of its discovery
‎Được đặt theo tên Berkeley, California, thành phố phát hiện ra nó‎
Named after California and the University of California
‎Được đặt tên theo California và trường đại học California‎
Named after Albert Einstein
Được đặt tên theo Albert Einstein
Named after Nobel laureate Enrico Fermi, one of the pioneers of nuclear physics
‎Được đặt tên theo Nobel laureate Enrico Fermi, một trong những người tiên phong trong lĩnh vực vật lý hạt nhân‎

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.