Oscuro
Tmavý
Fondo
Pozadie
Usar mi color de énfasis de Windows
Použiť farbu môjho systému Windows
Imprimibles
Vytlačiteľné
Descargar
Stiahnuť
Descubrimiento
Dátum objavenia
a. C.
pred Kr.
Elementos: La Tabla Periódica ofrece información completa y útil acerca de cada uno de los elementos químicos, en un solo lugar.
Prvky: Periodická tabuľka poskytuje obsiahle a užitočné informácie o chemických prvkoch, všetko na jednom mieste.
Haga click en un elemento para conocer más acerca de sus propiedades, historia, origen del nombre, imágenes, aplicaciones, riesgos asociados con el elemento y diagrama de electrones.
Kliknite na prvok pre viac informácii ohľadne vlastností, histórie, pôvodu názvu, obrázkov, použití, rizík a diagramu elektrónového obalu pre každý prvok.
Tabla codificada con colores visualmente agradables
Vizuálne príjemná a farebne odlíšená tabuľka
Diseño fluido simple y con una gran cantidad de detalles
Jednoduchá tekutinová štruktúra a má veľa detailov
Descripción detallada de cada elemento
Detailný popis pre každý prvok
Visualice todos los elementos listados en orden alfabético
Pozrieť zoznam všetkých prvkov v abecednom poradí
Diagrama de electrones e imagen de cada elemento
Diagram elektrónového obalu a obrázok každého prvku
Compare las propiedades de 2 elementos
Porovnať vlastnosti 2 prvkov
Busque elementos usando su símbolo, número atómico o nombre
Hľadať prvky pomocou značky, protónového čísla alebo názvu
Información detallada sobre los principales isótopos
Detailné informácie hlavných izotopov
Enlaces a sitos web adicionales para mayor información
Odkazy na informačné webové stránky pre ďalšie štúdium
No requiere conexión a internet, funciona offline
Pracuje offline, internetové pripojenie nie je požadované
Tabla periódica interactiva de los elementos químicos
Interaktívna periodická tabuľka chemických prvkov
Propiedades, historia, origen del nombre, hechos, aplicaciones, isótopos, configuración electrónica, estructura cristalina, peligros y más
Vlastnosti, história, pôvod názvu, fakty, aplikácie, izotopy, konfigurácia elektrónov, kryštalická štruktúra, riziká a ďalšie
Grupo
Skupina
Período
Perióda
Bloque
Orbitál
Tienda
Obchod
Imagen
Obrázok
Más imágenes
Viac obrázkov
Propiedades
Vlastnosti
Aplicaciones
Aplikácie
Historia
História
Propiedades General
Hlavné vlastnosti
Propiedades Físicas
Fyzikálne vlastnosti
Propiedades Atómicas
Atómové vlastnosti
Principales Aplicaciones
Hlavné použitia
Enlaces Externos
Dôležité odkazy
Apariencia
Vzhľad
Accesos directos
Skratky
Sugerencias
Návrhy
Más
Viac
Estilo
Štýl
Sitio web
Webová lokalita
Ancho de la tabla
Šírka tabuľky
Ordenar por número
Zoradiť podľa čísla
Ordenar por nombre
Zoradiť podľa názvu
Ordenar por símbolo
Zoradiť podľa symbolu
Nombre
Názov
Símbolo
Značka
Número atómico
Protónové číslo
Masa atómica
Atómová hmotnosť
Número Másico
Hmotnostné číslo

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.