Темно
Escuro
Позадина
Papel de Parede
Користи ја акцентираната боја на мојот Windows
Usar a minha cor do Windows
Принтено
Imprimíveis
Превземи
Descarregar
Откриено
Descoberto
Елементи: Периодичната табела обезбедува сеопфатни и корисни информации за хемиските елементи сите на едно место.
Elementos: A Tabela Periódica fornece informação útil e compreensível acerca dos elementos químicos, tudo em um lugar.
Кликнете на елемент за да дознаете повеќе за својствата, историјата, потеклото на името, сликите, апликациите, опасностите и дијаграмот со електронска обвивка на секој елемент.
Clique num elemento para saber mais sobre as propriedades, história, origem do nome, imagens, aplicações, perigos e o diagrama de concha de eletrão/elétron de cada elemento.
Визуално убаво обоена табела
Tabela codificada com cores visualmente agradáveis
Едноставен дизајн на течност и има многу детали
Design fluido e simples, com muitos detalhes
Детална дескрипција за секое тело
Descrição detalhada para cada elemento
Види го листот на сите елементи во азбучен ред
Veja a lista de todos os elementos por ordem alfabética
Дијаграм и слика на електронска обвивка за секој елемент
Diagrama de concha de eletrão/elétron e imagem para cada elemento
Спореди ги карактеристиките на 2 елементи
Compare as propriedades de 2 elementos
Побарај за елементот со нивниот симбол, атомскиот број или име
Procure pelos elementos usando o seu símbolo, número atómico o nome
Детални информации за главните изотопи
Informação detalhada na maioria dos isótopos
Линкови до информативни веб-страници за понатамошно студиранје
Ligações para páginas web informativas para estudo aprofundado
Работи без интернет, не треба конекција за да работи
Funciona offline, sem conexão de internet necessária
Група
Grupo
Периода
Período
блок
Bloco
Продавница
Loja
Слика
Imagem
Повеке слики
Mais imagens
Карактеристики
Propriedades
Општи Својства
Propriedades Gerais
Физички Својства
Propriedades Físicas
Атомски Својства
Propriedades Atómicas
Повеќе
Mais
Веб-локација
Site
Име
Nome
Симбол
Símbolo
Атомски број
Número atómico
Атомска тежина
Massa atómica relativa

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.