Темно
Oscur
Позадина
Fons
Користи ја акцентираната боја на мојот Windows
Utilitzar el meu accent de color de Windows
Принтено
No translations found
Превземи
No translations found
Откриено
Descobert
п.н.е.
aC
Елементи: Периодичната табела обезбедува сеопфатни и корисни информации за хемиските елементи сите на едно место.
Elements: La Taula Periòdica proporciona informació completa i útil sobre els elements químics en un sol lloc.
Кликнете на елемент за да дознаете повеќе за својствата, историјата, потеклото на името, сликите, апликациите, опасностите и дијаграмот со електронска обвивка на секој елемент.
Feu clic en un element per saber més sobre el diagrama de propietats, la història, l'origen del nom, imatges, aplicacions, riscos i capa d'electrons de cada element.
Визуално убаво обоена табела
Taula visualment color agradable codificat
Едноставен дизајн на течност и има многу детали
Disseny fluid simple i té un munt de detalls
Детална дескрипција за секое тело
Descripció detallada per cada element
Види го листот на сите елементи во азбучен ред
Mira la llista de tots els elements en ordre alfabètic
Дијаграм и слика на електронска обвивка за секој елемент
Diagrama d'electrons i imatge per cada element
Спореди ги карактеристиките на 2 елементи
Compara les propietats de dos elements
Побарај за елементот со нивниот симбол, атомскиот број или име
Cerqueu els elements amb el seu símbol, nombre atòmic o nom
Детални информации за главните изотопи
Informació detallada sobre isòtops importants
Линкови до информативни веб-страници за понатамошно студиранје
Enllaços a llocs web informatius per a futurs estudis
Работи без интернет, не треба конекција за да работи
Funciona sense connexió, no cal connexió a Internet
Интерактивен периоден систем на хемиските елементи
No translations found
Својства, историја, потекло на името, факти, примени, изотопи, електронска конфигурација, кристална структура, опасности и повеќе
No translations found
Група
Grup
Периода
Període
блок
Bloc
Продавница
No translations found
Слика
Imatge
Повеке слики
Més imatges
Карактеристики
Propietats
Примени
Aplicacions
Историја
Història
Општи Својства
Propietats Generals
Физички Својства
Propietats Físiques
Атомски Својства
Propietats Atòmiques
Главни примени
Aplicacions principals
Важни линкови
Enllaços Externs
Изглед
Aparença
Кратенка / Скратен пат
Dreceres
Предлози
No translations found
Повеќе
Més
Стил
No translations found
Веб-локација
Lloc web
Ширина на табелата
Amplada de la taula
Подреди по број
Ordena per nombre
Подреди по име
Ordena per nom
Подреди по симбол
Ordena per símbol
Име
Nom
Симбол
Símbol
Атомски број
Nombre atòmic
Атомска тежина
Massa atòmica
Масен број
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.