Категория
カテゴリ
Цвят
Радиоактивни
放射性
Кристална структура
結晶構造
Фаза
Плътност
密度
Температура на топене
融点
Температура на кипене
沸点
Специфичен топлинен капацитет
熱容量
Топлина на сливането
融解熱
Топлина на изпаряване
蒸発熱
Атомен радиус
原子半径
Ковалентен радиус
共有結合半径
Електроотрицателност
電気陰性度
Скала на Полинг
ポーリングの値
Йонизационен потенциал
イオン化エネルギー
Моларен обем
モル体積
Топлопроводимост
熱伝導率
Оксидационни държави
酸化数
Температура
温度
Целзий
摂氏温度
Фаренхайт
華氏温度
g/cm<sup>3</sup>
g/㎝<sup>3</sup>
J/g·K
J/g·K
kJ/mol
kJ/mol
eV
eV
cm<sup>3</sup>/mol
㎝<sup>3</sup>/mol
W/cm·K
W/㎝·K
Електронна конфигурация
電子配置
Електрон на обвивка
電子殻
Изотопи
同位体
Стабилни изотопи
安定同位体
Нестабилни изотопи
不安定同位体

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.