Escuro
Tmavý
Papel de Parede
Pozadí
Usar a minha cor do Windows
Použít výchozí barvu v systému Windows
Imprimíveis
No translations found
Descarregar
No translations found
Descoberto
Objeveno
a.C.
př. n. l.
Elementos: A Tabela Periódica fornece informação útil e compreensível acerca dos elementos químicos, tudo em um lugar.
Prvky: Periodická Tabulka zobrazuje informace o všech prvcích periodické tabulky.
Clique num elemento para saber mais sobre as propriedades, história, origem do nome, imagens, aplicações, perigos e o diagrama de concha de eletrão/elétron de cada elemento.
Klepnutím na prvek se dozvíte více o vlastnostech, historii, původu názvu, obrázcích, aplikacích, nebezpečích a elektronových obalech každého prvku.
Tabela codificada com cores visualmente agradáveis
Vizuálně uspokojivá barevná tabulka
Design fluido e simples, com muitos detalhes
Jednoduchý plynulý design se spoustou detailů
Descrição detalhada para cada elemento
Detalní popis každého prvku
Veja a lista de todos os elementos por ordem alfabética
Zobrazite list všech prvků v abecedním pořadí
Diagrama de concha de eletrão/elétron e imagem para cada elemento
Schéma elektronového obalu a obrázek pro každý prvek
Compare as propriedades de 2 elementos
Srovnejte vlasnosti 2 prvků
Procure pelos elementos usando o seu símbolo, número atómico o nome
Hledejte prvek pomocí značky, atomového čísla nebo jména
Informação detalhada na maioria dos isótopos
Detailní informace pro hlavní izotopy
Ligações para páginas web informativas para estudo aprofundado
Odkazy na informační stránky pro další studii
Funciona offline, sem conexão de internet necessária
Funguje offline, není potřeba internetové připojení
Tabela periódica interativa de elementos químicos
No translations found
Propriedades, história, origem do nome, factos, aplicações, isótopos, configurações eletrónicas, estrutura cristalina, risco e mais
No translations found
Grupo
Skupina
Período
Perioda
Bloco
Blok
Loja
No translations found
Imagem
Obrázek
Mais imagens
Další obrázky
Propriedades
Vlastnosti
Aplicações
Aplikace
História
Historie
Propriedades Gerais
Hlavní vlastnosti
Propriedades Físicas
Fyzické vlastnosti
Propriedades Atómicas
Atomové vlastnosti
Aplicações Principais
Hlavní využití
Links importantes
Externí odkazy
Aparência
Vzhled
Atalhos
Zkratky
Sugestões
No translations found
Mais
Víc
Estilo
No translations found
Site
Webová stránka
Largura da tabela
Šířka tabulky
Classificar por número
Řadit dle čísla
Classificar por nome
Řadit dle jména
Classificar por símbolo
Řadit dle značky
Nome
Název
Símbolo
Značka
Número atómico
Atomové číslo
Massa atómica relativa
Atomová hmotnost
Número de massa
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.