அடர்த்தியான
Mørk
பின்புலம்
Bakgrunn
எனது வின்டோஸ் நிறத்தை பயன்படுத்தவும்
Bruk Windows-fargen min
பதிப்பிக்கக்கூடியவை
Utskrivbare
தரவிறக்கு
Last ned
தேடியவை
Oppdaget
மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை உங்களுக்கு தேவையான இரசாயன மூலகங்கள் பற்றிய தகவல்களை வழங்குகிறது
Grunnstoffer: Det Periodiske System tilbyr omfattende og nyttig informasjon om de kjemiske grunnstoffene på ett sted.
மூலகங்கள் மேல் அழுத்துவதன் மூலம் ஒவ்வொரு மூலகத்தினதும் பண்புகள், வரலாறு, பெயரின் உருவாக்கம், படங்கள், ஆபத்துகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு போன்றவற்றை அறிக
Klikk på et grunnstoff for å få vite mer om egenskapene, historien, navnets opprinnelse, bilder, applikasjoner, farer og elektronskalldiagrammet til hvert grunnstoff.
பார்வைக்கு விருந்தளிக்கும் நிறமூட்டப்பட்ட அட்டவணை
Visuelt tilfredsstillende fargekodet tabell
எளிய திரவ வடிவமைப்பு, பல தகவல்கள் கொண்டது
Enkelt flytende design og har mye detaljer
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான விளக்கமான தகவல்கள்
Detaljert beskrivelse av hvert grunnstoff
அனைத்து மூலகங்களையும் அரிச்சுவடி முறையில் அட்டவணை வடிவில் காண்க
Se liste av alle grunnstoffene i alfabetisk rekkefølge
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான இலத்திரன் நிலையமைப்பு வரைபடம்
Elektronskalldiagram og bilde for hvert element
இரு மூலகங்களுக்குமான பண்புகளை ஒப்பிடுக
Sammenlign egenskapene til 2 grunnstoffer
மூலகங்களின் குறியீடு, அணுவெண், பெயர் மூலம் மூலகங்களை தேடுக
Søk etter grunnstoffer ved hjelp av symbol, atomnummer eller navn
முக்கியமான சமதானிகள் பற்றிய தகவல்கள்
Detaljert informasjon om de vanligste isotopene
விளக்கங்களுக்கு தகவல்களை உள்ளடக்கிய வலைத்தளங்களின் வலைத்தள முகவரி
Linker til informative nettsider for videre lesing
இன்டர்நெட் இல்லாமல் வேலை செய்யக்கூடியது
Fungerer offline, internett er ikke påkrevd
இரசாயன மூலகங்களை கொண்ட கவர்ச்சிகரமான ஆவர்த்தன அட்டவணை
No translations found
பண்புகள், வரலாறு, பெயர் உருவாக்கம், தகவல்கள், பயன்பாடுகள், சமதானிகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு, பளிங்குரு, ஆபத்துக்கள் மற்றும் பல
No translations found
நெடுங்குழு
Gruppe
கிடை வரிசை
Periode
குழு
Blokk
வாங்குதளம்
Butikk
படம்
Bilde
மேலதிக படங்கள்
Flere bilder
பண்புகள்
Egenskaper
பயன்கள்
Bruksområder
வரலாறு
Historie
பொதுப் பண்புகள்
Generelle egenskaper
இயற்பியற் பண்புகள்
Fysikalske egenskaper
அணுப் பண்புகள்
Atomegenskaper
முக்கிய பயன்கள்
Hovedbruksområder
வெளி இணைப்புகள்
Viktige lenker
தோற்றம்
Utseende
குறுக்குச்சசாவிகள்
Snarveier
கருத்துத் தெரிவிப்பு
Forslag
மேலும்
Mer
வடிவமைப்பு
Utseende
வலைத்தளம்
Nettsted
அட்டவணை அகலம்
Tabellbredde
எண்களின் மூலம் பட்டியல்படுத்து
Sorter etter nummer
பெயர் மூலம் பட்டியல்படுத்து
Sorter etter navn
குறியீட்டின் மூலம் பட்டியல்படுத்து
Sorter etter symbol
பெயர்
Navn
வேதிக் குறியீடு
Symbol
அணு எண்
Atomnummer
அணுவின் திணிவு
Atomvekt
திணிஇவெண்
Massetall

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.