பேர்சிய மொழி
Perzijščina
உரோமானிய மொழி
Romunščina
சேர்பிய மொழி
Srbščina
ஸ்லோவானிய மொழி
Slovenščina
ஸ்வீடன் மொழி
Švedščina
தாய்லாந்து மொழி
Tajščina
உக்ரேனிய மொழி
Ukrajinščina
உஸ்பெகிஸ்தான் மொழி
Uzbeščina
வியட்னாமிய மொழி
Vietnamščina
ஆபிரிக்க மொழி
Afrikanščina
ஐஸ்லாந்து மொழி
Islandščina
ஸ்வாகிலி மொழி
Svahili
எஸ்பெராண்டோ மொழி
Esperanto
ஆர்மேனிய மொழி
Armenščina
இலத்தீன் மொழி
Latinsko
வேல்சு மொழி
Valižanščina
தமிழ் மொழி
Tamilščina
தெலுங்கு மொழி
Telugijščina

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.