பேர்சிய மொழி
No translations found
உரோமானிய மொழி
No translations found
சேர்பிய மொழி
No translations found
ஸ்லோவானிய மொழி
No translations found
ஸ்வீடன் மொழி
No translations found
தாய்லாந்து மொழி
No translations found
உக்ரேனிய மொழி
No translations found
உஸ்பெகிஸ்தான் மொழி
No translations found
வியட்னாமிய மொழி
No translations found
ஆபிரிக்க மொழி
Afrikaans
ஐஸ்லாந்து மொழி
Yslands
ஸ்வாகிலி மொழி
Swahili
எஸ்பெராண்டோ மொழி
Esperanto
ஆர்மேனிய மொழி
Armeens

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.