அடர்த்தியான
Tmavý
பின்புலம்
Pozadí
எனது வின்டோஸ் நிறத்தை பயன்படுத்தவும்
Použít výchozí barvu v systému Windows
பதிப்பிக்கக்கூடியவை
No translations found
தரவிறக்கு
No translations found
தேடியவை
Objeveno
மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை உங்களுக்கு தேவையான இரசாயன மூலகங்கள் பற்றிய தகவல்களை வழங்குகிறது
Prvky: Periodická Tabulka zobrazuje informace o všech prvcích periodické tabulky.
மூலகங்கள் மேல் அழுத்துவதன் மூலம் ஒவ்வொரு மூலகத்தினதும் பண்புகள், வரலாறு, பெயரின் உருவாக்கம், படங்கள், ஆபத்துகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு போன்றவற்றை அறிக
Klepnutím na prvek se dozvíte více o vlastnostech, historii, původu názvu, obrázcích, aplikacích, nebezpečích a elektronových obalech každého prvku.
பார்வைக்கு விருந்தளிக்கும் நிறமூட்டப்பட்ட அட்டவணை
Vizuálně uspokojivá barevná tabulka
எளிய திரவ வடிவமைப்பு, பல தகவல்கள் கொண்டது
Jednoduchý plynulý design se spoustou detailů
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான விளக்கமான தகவல்கள்
Detalní popis každého prvku
அனைத்து மூலகங்களையும் அரிச்சுவடி முறையில் அட்டவணை வடிவில் காண்க
Zobrazite list všech prvků v abecedním pořadí
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான இலத்திரன் நிலையமைப்பு வரைபடம்
Schéma elektronového obalu a obrázek pro každý prvek
இரு மூலகங்களுக்குமான பண்புகளை ஒப்பிடுக
Srovnejte vlasnosti 2 prvků
மூலகங்களின் குறியீடு, அணுவெண், பெயர் மூலம் மூலகங்களை தேடுக
Hledejte prvek pomocí značky, atomového čísla nebo jména
முக்கியமான சமதானிகள் பற்றிய தகவல்கள்
Detailní informace pro hlavní izotopy
விளக்கங்களுக்கு தகவல்களை உள்ளடக்கிய வலைத்தளங்களின் வலைத்தள முகவரி
Odkazy na informační stránky pro další studii
இன்டர்நெட் இல்லாமல் வேலை செய்யக்கூடியது
Funguje offline, není potřeba internetové připojení
இரசாயன மூலகங்களை கொண்ட கவர்ச்சிகரமான ஆவர்த்தன அட்டவணை
No translations found
பண்புகள், வரலாறு, பெயர் உருவாக்கம், தகவல்கள், பயன்பாடுகள், சமதானிகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு, பளிங்குரு, ஆபத்துக்கள் மற்றும் பல
No translations found
நெடுங்குழு
Skupina
கிடை வரிசை
Perioda
குழு
Blok
வாங்குதளம்
No translations found
படம்
Obrázek
மேலதிக படங்கள்
Další obrázky
பண்புகள்
Vlastnosti
பயன்கள்
Aplikace
வரலாறு
Historie
பொதுப் பண்புகள்
Hlavní vlastnosti
இயற்பியற் பண்புகள்
Fyzické vlastnosti
அணுப் பண்புகள்
Atomové vlastnosti
முக்கிய பயன்கள்
Hlavní využití
வெளி இணைப்புகள்
Externí odkazy
தோற்றம்
Vzhled
குறுக்குச்சசாவிகள்
Zkratky
கருத்துத் தெரிவிப்பு
No translations found
மேலும்
Víc
வடிவமைப்பு
No translations found
வலைத்தளம்
Webová stránka
அட்டவணை அகலம்
Šířka tabulky
எண்களின் மூலம் பட்டியல்படுத்து
Řadit dle čísla
பெயர் மூலம் பட்டியல்படுத்து
Řadit dle jména
குறியீட்டின் மூலம் பட்டியல்படுத்து
Řadit dle značky
பெயர்
Název
வேதிக் குறியீடு
Značka
அணு எண்
Atomové číslo
அணுவின் திணிவு
Atomová hmotnost
திணிஇவெண்
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.