இருள்
Donker
பின்னணி
Achtergrond
எனது வின்டோஸ் நிறத்தை பயன்படுத்தவும்
Gebruik mijn Windows accentkleur
பதிப்பிக்கக்கூடியவை
Afdrukversies
தரவிறக்கு
Download
தேடியவை
Ontdekt
கி.மு.
VC
மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை உங்களுக்கு தேவையான இரசாயன மூலகங்கள் பற்றிய தகவல்களை வழங்குகிறது.
Elementen: Het Periodiek Systeem levert op één plaats uitgebreide en bruikbare informatie over de chemische elementen.
மூலகங்கள் மேல் அழுத்துவதன் மூலம் ஒவ்வொரு மூலகத்தினதும் பண்புகள், வரலாறு, பெயரின் உருவாக்கம், படங்கள், ஆபத்துகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு போன்றவற்றை அறிக.
Klik op een element om meer te weten te komen over de eigenschappen, historie, oorsprong van de naam, afbeeldingen, toepassingen, gevaren en electronenschildiagram voor elk element.
பார்வைக்கு விருந்தளிக்கும் நிறமூட்டப்பட்ட அட்டவணை
Visueel aantrekkelijke kleurgecodeerde tabel
எளிய திரவ வடிவமைப்பு, பல தகவல்கள் கொண்டது
Eenvoudig vloeiend design en veel details
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான விளக்கமான தகவல்கள்
Gedetailleerde beschrijving voor elk element
அனைத்து மூலகங்களையும் அரிச்சுவடி முறையில் அட்டவணை வடிவில் காண்க
Belijk de lijst van alle elementen in alfabetische volgorde
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான இலத்திரன் நிலையமைப்பு வரைபடம்
Electronenschildiagram en afbeelding voor elk element
இரு மூலகங்களுக்குமான பண்புகளை ஒப்பிடுக
Vergelijk de eigenschappen van 2 elementen
மூலகங்களின் குறியீடு, அணுவெண், பெயர் மூலம் மூலகங்களை தேடுக
Zoek naar element op basis van symbool, atoomnummer of naam
முக்கியமான சமதானிகள் பற்றிய தகவல்கள்
Gedetailleerde informatie over hoofdisotopen
விளக்கங்களுக்கு தகவல்களை உள்ளடக்கிய வலைத்தளங்களின் வலைத்தள முகவரி
Links naar informatieve websites voor verdere studie
இன்டர்நெட் இல்லாமல் வேலை செய்யக்கூடியது
Werkt offline, geen internetverbinding nodig
இரசாயன மூலகங்களை கொண்ட கவர்ச்சிகரமான ஆவர்த்தன அட்டவணை
Interactief periodiek systeem van de chemische elementen
பண்புகள், வரலாறு, பெயர் உருவாக்கம், தகவல்கள், பயன்பாடுகள், சமதானிகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு, பளிங்குரு, ஆபத்துக்கள் மற்றும் பல
Eigenschappen, geschiedenis, oorsprong van de naamnaam, feiten, toepassingen, isotopen, elektronenconfiguratie, kristalstructuur, gevaren en meer
நெடுங்குழு
Groep
கிடை வரிசை
Periode
குழு
Blok
வாங்குதளம்
Store
படம்
Afbeelding
மேலதிக படங்கள்
Meer afbeeldingen
பண்புகள்
Eigenschappen
பயன்கள்
Toepassingen
வரலாறு
Historie
பொதுப் பண்புகள்
Algemene Eigenschappen
இயற்பியற் பண்புகள்
Fysieke Eigenschappen
அணுப் பண்புகள்
Atoomeigenschappen
முக்கிய பயன்கள்
Hoofdtoepassingen
வெளி இணைப்புகள்
Belangrijke Links
தோற்றம்
Uiterlijk
குறுக்குச்சசாவிகள்
Snelkoppelingen
கருத்துத் தெரிவிப்பு
Suggesties
மேலும்
Meer
வடிவமைப்பு
Stijl
வலைத்தளம்
Website
அட்டவணை அகலம்
Tabel breedte
எண் மூலம் பட்டியல்படுத்து
Sorteer op nummer
பெயர் மூலம் பட்டியல்படுத்து
Sorteer op naam
குறியீடு மூலம் பட்டியல்படுத்து
Sorteer op symbool
பெயர்
Naam
வேதிக் குறியீடு
Symbool
அணு எண்
Atoomnummer
அணுவின் திணிவு
Atomair gewicht
திணிவு எண்
Massa Getal

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.