அடர்த்தியான
Темные
பின்புலம்
Фон
எனது வின்டோஸ் நிறத்தை பயன்படுத்தவும்
Использовать акцентный цвет Windows
பதிப்பிக்கக்கூடியவை
Печатные версии
தரவிறக்கு
Скачать
தேடியவை
Открытие
மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை உங்களுக்கு தேவையான இரசாயன மூலகங்கள் பற்றிய தகவல்களை வழங்குகிறது
Элементы: Периодическая Таблица обеспечивает всестороннюю и полезную информацию о химических элементах, собранную в одном месте.
மூலகங்கள் மேல் அழுத்துவதன் மூலம் ஒவ்வொரு மூலகத்தினதும் பண்புகள், வரலாறு, பெயரின் உருவாக்கம், படங்கள், ஆபத்துகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு போன்றவற்றை அறிக
Кликните на элементе чтобы узнать свойства, историю, происхождение, изображения, применение, опасность и диаграмму электронной оболочки для каждого элемента.
பார்வைக்கு விருந்தளிக்கும் நிறமூட்டப்பட்ட அட்டவணை
Визуально приятный цвет кодированной таблицы
எளிய திரவ வடிவமைப்பு, பல தகவல்கள் கொண்டது
Простой дизайн жидкости и больше подробностей
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான விளக்கமான தகவல்கள்
Подробное описание для каждого элемента
அனைத்து மூலகங்களையும் அரிச்சுவடி முறையில் அட்டவணை வடிவில் காண்க
Показывать список всех элементов в алфавитном порядке
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான இலத்திரன் நிலையமைப்பு வரைபடம்
Диаграмма электронной оболочки и изображение для каждого элемента
இரு மூலகங்களுக்குமான பண்புகளை ஒப்பிடுக
Сравнить свойства двух элементов
மூலகங்களின் குறியீடு, அணுவெண், பெயர் மூலம் மூலகங்களை தேடுக
Поиск элемента, используя его символ, атомный номер или имя
முக்கியமான சமதானிகள் பற்றிய தகவல்கள்
Детальная информация об основных изотопах
விளக்கங்களுக்கு தகவல்களை உள்ளடக்கிய வலைத்தளங்களின் வலைத்தள முகவரி
Ссылки на информационные веб-сайты для дальнейшего изучения
இன்டர்நெட் இல்லாமல் வேலை செய்யக்கூடியது
Работать без сети, не требуется подключение к Интернету
இரசாயன மூலகங்களை கொண்ட கவர்ச்சிகரமான ஆவர்த்தன அட்டவணை
Интерактивная периодическая таблица химических элементов
பண்புகள், வரலாறு, பெயர் உருவாக்கம், தகவல்கள், பயன்பாடுகள், சமதானிகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு, பளிங்குரு, ஆபத்துக்கள் மற்றும் பல
Свойства, история, происхождение названия, факты, применение, изотопы, электронная конфигурация, кристаллическая структура, опасности и прочее
நெடுங்குழு
Группа
கிடை வரிசை
Период
குழு
Блок
வாங்குதளம்
Магазин
படம்
Изображение
மேலதிக படங்கள்
Больше изображений
பண்புகள்
Свойства
பயன்கள்
Применения
வரலாறு
История
பொதுப் பண்புகள்
Главные Свойства
இயற்பியற் பண்புகள்
Физические Свойства
அணுப் பண்புகள்
Атомные Свойства
முக்கிய பயன்கள்
Основное Применение
வெளி இணைப்புகள்
Важные Ссылки
தோற்றம்
Внешний вид
குறுக்குச்சசாவிகள்
Ярлыки
கருத்துத் தெரிவிப்பு
Предложения
மேலும்
Дополнительно
வடிவமைப்பு
Вид
வலைத்தளம்
Веб-сайт
அட்டவணை அகலம்
Ширина Таблицы
எண்களின் மூலம் பட்டியல்படுத்து
Сортировка по Числу
பெயர் மூலம் பட்டியல்படுத்து
Сортировка по Названию
குறியீட்டின் மூலம் பட்டியல்படுத்து
Сортировка по Символу
பெயர்
Имя
வேதிக் குறியீடு
Символ
அணு எண்
Атомный номер
அணுவின் திணிவு
Атомный вес
திணிஇவெண்
Массовое число

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.