Tiếng Ba Tư
ภาษาเปอร์เซีย
Tiếng Rumani
ภาษาโรมาเนีย
Tiếng Serbia
ภาษาเซอร์เบีย
Tiếng Slovenia
ภาษาสโลวีเนีย
Tiếng Thụy Điển
สวีเดน
Tiếng Thái
ไทย
Tiếng Ukraina
ยูเครน
Tiếng Uzbek
ภาษาอุซเบก
Tiếng Việt
ภาษาเวียดนาม
Tiếng Afrikaans
ภาษาอาฟรีกานส์
Tiếng Iceland
ภาษาไอซ์แลนด์
Tiếng Swahili
ภาษาสวาฮีลี
Quốc tế ngữ
ภาษาเอสเปรันโต
Tiếng Armenia
ภาษาอาร์มีเนีย

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.