Tối
ダーク
Nền
バックグラウンド
Sử dụng màu nền Windows
アクセントカラーを使う
In ấn
印刷
Tải xuống
ダウンロード
Đẵ được khám phá
発見された年
TCN
紀元前
Các nguyên tố: ‎Bảng tuần hoàn‎ mang mọi thông tin bao quát và hữu ích về tất cả các nguyên tố về cùng một nơi.
元素:周期表は、化学元素に関する包括的かつ有用な情報を1か所にまとめています。
Nhấn chọn và mỗi nguyên tố để biết thêm thông tin về tính chất, lịch sử, tên gọi ban đầu, hình ảnh, ứng dụng, nguy cơ và biểu đồ phân lớp electron của mỗi nguyên tố.
元素をクリックすると、各元素のプロパティ、歴史、名前の由来、画像、用途、ハザード、電子殻図が表示されます。
Hiển thị bảng mã dưới dạng màu sắc trực quan
とても見やすい色分けされた周期表
Đơn giản thiết kế và hiển thị chi tiết hơn
No translations found
Miêu tả chi tiết cho mỗi nguyên tố
各元素の細かな説明
Hiển thị danh sách tất cả các nguyên tố theo thứ tự bảng chữ cái
あいうえお順にすべての元素のリストを表示する
Biểu đồ phân lớp electron và hình ảnh cho mỗi nguyên tố
各元素の電子殻図と画像
So sánh tính chất của 2 nguyên tố
2つの元素の詳細を比較する
Tìm kiếm nguyên tố sử dụng kí hiệu, số hiệu nguyên tử hay tên
元素記号や原子番号、元素名を使って元素を検索する
Thông tin chi tiết về các đồng vị chính
主要同位体に関する詳細情報
Liên kết ngoài tới các trang thông tin liên quan cho các nghiên cứu khác
No translations found
Sẵn có, không cần kết nối mạng
オフラインで利用可能です(インターネット接続は不必要です)
Nhóm
Chu kỳ
周期
Phân lớp
ブロック
Cửa hàng
ショップ
Hình ảnh
画像
Thêm nhiều ảnh
その他の画像
Các tính chất
特性
Ứng dụng
用途
Lịch sử
歴史
Tính Chất Chung
一般特性
Tính Chất Vật Lý
物理特性
Tính Chất Nguyên Tử
原子特性
Tính Chất chính
主な用途
Liên Kết Ngoài
外部リンク
Xuất hiện
デザイン
Phím tắt
ショートカット
Ý kiến
提案
Thêm
その他
Trang web
Web サイト
Chiều rộng bảng
表の幅
Xếp theo số thứ tự
原子番号順に並べ替える
Xếp theo tên
名前順に並べ替える
Xếp theo kí hiệu
元素記号順に並べ替える
Tên
名称
Ký hiệu
記号
Số nguyên tử
原子番号
Nguyên tử khối
原子量
Số khối
質量数

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.