Tối
Mørkt
Nền
Baggrund
Sử dụng màu nền Windows
No translations found
In ấn
No translations found
Tải xuống
Download
Đẵ được khám phá
Opdaget
TCN
f.Kr.
Các nguyên tố: ‎Bảng tuần hoàn‎ mang mọi thông tin bao quát và hữu ích về tất cả các nguyên tố về cùng một nơi.
No translations found
Nhấn chọn và mỗi nguyên tố để biết thêm thông tin về tính chất, lịch sử, tên gọi ban đầu, hình ảnh, ứng dụng, nguy cơ và biểu đồ phân lớp electron của mỗi nguyên tố.
No translations found
Hiển thị bảng mã dưới dạng màu sắc trực quan
No translations found
Đơn giản thiết kế và hiển thị chi tiết hơn
No translations found
Miêu tả chi tiết cho mỗi nguyên tố
No translations found
Hiển thị danh sách tất cả các nguyên tố theo thứ tự bảng chữ cái
No translations found
Biểu đồ phân lớp electron và hình ảnh cho mỗi nguyên tố
No translations found
So sánh tính chất của 2 nguyên tố
No translations found
Tìm kiếm nguyên tố sử dụng kí hiệu, số hiệu nguyên tử hay tên
No translations found
Thông tin chi tiết về các đồng vị chính
No translations found
Liên kết ngoài tới các trang thông tin liên quan cho các nghiên cứu khác
No translations found
Sẵn có, không cần kết nối mạng
No translations found
Nhóm
Gruppe
Chu kỳ
Periode
Phân lớp
Blok
Cửa hàng
Butik
Hình ảnh
Billede
Thêm nhiều ảnh
Flere billeder
Các tính chất
Egenskaber
Ứng dụng
No translations found
Lịch sử
Historie
Tính Chất Chung
Generelle Egenskaber
Tính Chất Vật Lý
Fysiske Egenskaber
Tính Chất Nguyên Tử
No translations found
Tính Chất chính
No translations found
Liên Kết Ngoài
No translations found
Xuất hiện
No translations found
Phím tắt
No translations found
Ý kiến
No translations found
Thêm
Mere
Trang web
Websted
Chiều rộng bảng
No translations found
Xếp theo số thứ tự
No translations found
Xếp theo tên
No translations found
Xếp theo kí hiệu
No translations found
Tên
Navn
Ký hiệu
Symbol
Số nguyên tử
Atomnummer
Nguyên tử khối
Atommasse
Số khối
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.