Éléments: Le Tableau Périodique
Տարրեր: Պարբերական աղյուսակ
Tableau Périodique
Պարբերական աղյուսակ
Accueil
Գլխավոր էջ
Comparer
Համեմատել
Paramètres
Կարգավորումներ
Liste
Ցանկ
Traduire
Թարգմանել
Traduction
Թարգմանություն
A propos
Ծրագրի մասին
Général
Ընդհանուր
Version
Տարբերակ
Développé par Naveen CS
Հեղինակ Naveen CS
Crédits
Դրույթներ
Recherche
Որոնել
Aide à traduire ce logiciel dans votre langue
Օգնեք թարգմանել
Langue
Լեզու
Langues prises en charge
Աջակցվող լեզուներ
La langue du système
Սարքի լեզուն
Recommencez l'application pour changer la langue
Վերագործարկեք լեզուն փոխելու համար
Politique de confidentialité
Տվյալների դրույթներ
Cette application ne collecte d’informations sur les utilisateurs
Այս հավելվածը չի հավաքում և պահում որևէ անձնական տվյալ
Aucun élément ne correspond à votre recherche
Տարրը գոյություն չունի
Résultats pour
Արդյունքներ
élément
Տարր
éléments
տարրեր
Taux
Գնահատել
Nous contacter
Կապ հեղինակի հետ
Mise à jour
Ամբողջական տարբերակը
Mise à jour fonctions amélioré
Գնել ամբողջական տարբերակը բոլոր հնարավորությունների համար
Fonctionnalités
Հնարավորություններ
Vous aimez cette application?
Հավանեցի՞ք ծրագիրը
Nous aimerions que vous jugez notre application 5 étoiles sur la boutique
Գնահատեք 5 աստղով խանութում
Envoyer
Ուղարկել
Envoyer des commentaires
Ուղարկել արձագանք
Veuillez acheter la mise à jour pour obtenir les fonctionnalités ci-dessous
Գնեք հավելվածը բոլոր, որ կարողանաք օգտվել բոլոր հնարավորություններից
Supprimer toutes les publicités
Չցուցադրել գովազդները
Définir l'arrière-plan
Կայել որպես ետնաշերտ
Afficher les informations détaillées sur les isotopes
Դիտել իզոտոպների մասին մանրամասն տեղեկությունները
Afficher plus d'images sur chaque élément
Դիտել ավելի շատ նկարներ տվյալ տարրի մասին
Personnaliser l'apparence du tableau périodique
Փոփոխել ցուցադրման դրվածքները
Modifier les raccourcis de la page de navigation
Խմբագրել կարճատները
* Disponible avec la mise à jour
Հասանելի է գնման համար
Voudriez-vous partager votre expérience ou suggérer comment nous pourrions l'améliorer?
Պատմեք մեզ թե ինչ կուզեիք փոխել ծրագրում
Fermer
Փակել
Actif
Միացված է
Inactif
Անջատված է
Crédits d'image
Նկարի մասին
Notes de version
Արդիացման մասին
Thème
Ոճ
Clair
Բաց

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.