Sombre
Koyu
Arrière-plan
Arka plan
Utiliser la couleur d'accentuation de Windows
Sistem rengini kullan
Imprimables
Yazdırılabilir
Téléchargement
İndir
Découverte
Keşif tarihi
av. J.-C.
Éléments: Le Tableau Périodique fournit des informations complètes et utiles sur les éléments chimiques tous au même endroit.
Elementler: Periyodik Cetvel bütün elementler hakkındaki kapsamlı ve yararlı bilgileri bir araya toplamaktadır.
Cliquez sur un élément pour en savoir plus sur les propriétés, histoire, origine du nom, images, applications, risques et diagramme de coquille d’électron de chaque élément.
Elementin özellikleri, tarihi, köken adı, resimleri, uygulama alanları, tehlikeleri ve elektron dizilim tablosu hakkında daha çok bilgiye ulaşmak için bir elemente tıklayın.
Table visuellement d’agréable couleur codée
Göze hitap eden renk kodlu tablo
Simple design fluide et avec beaucoup de détails
Basit akışkan tasarımı ve birçok detayı var
Description détaillée pour chaque élément
Her bir elementin ayrıntılı tanımı
Afficher la liste de tous les éléments dans l’ordre alphabétique
Bütün elementleri alfabetik sırada listeli olarak görüntüleyin
Diagramme de coquille d’électron et d’image pour chaque élément
Elektron dağılım şeması ve her bir elementin resmi
Comparer les propriétés des 2 éléments
2 elementin özelliklerini kıyaslayın
Rechercher les éléments avec leur symbole, numéro atomique ou le nom
Elementleri sembolleri, atom numarası ya da adına göre arayın
Informations détaillées sur les principaux isotopes
Önemli izotoplar hakkında detaylı bilgiler
Liens vers des sites informatifs pour complément d’étude
Derin bir araştırma için bilgi bazlı sitelere bağlantılar
Marche en mode hors ligne, la connexion internet n'est pas requise
Çevrimdışı çalışır, internet bağlantısı gerekli değildir
Tableau périodique interactif des éléments chimiques
Kimyasal elementlerin interaktif periyodik tablosu
Propriétés, histoire, origine du nom, faits, applications, isotopes, configuration électronique, structure cristalline, dangers, etc.
Özellikler, tarihçe, isim kökeni, bilgiler, uygulamalar, izotoplar, elektron dizilimi, kristal yapı, riskler ve daha fazlası
Groupe
Grup
Période
Periyot
Bloc
Blok
Boutique
Mağaza
Image
Resim
Plus d'images
Diğer resimler
Propriétés
Özellikler
Applications
Uygulamalar
Histoire
Tarihi
Propriétés Générales
Temel Özellikleri
Propriétés Physiques
Fiziksel Özellikleri
Propriétés Atomiques
Atom Özellikleri
Principales Utilisations
Genel Uygulamalar
Liens Externes
Önemli Bağlantılar
Apparence
Görünüm
Raccourcis
Kısayollar
Suggestions
Öneriler
Plus
Daha fazla
Style
Stil
Site web
Web sitesi
Largeur du Tableau
Tablo Genişliği
Trier par numéro
Numaraya göre sınıflandır
Trier par nom
Isme göre sınıflandır
Trier par symbole
Sembole göre sınıflandır
Nom
İsim
Symbole
Sembol
Numéro atomique
Atom numarası
Masse atomique
Atom ağırlığı
Numéro de masse
Kütle Numarası

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.